جنگ وگریز!طنز

اینک امریکا، یگانه ابرقدرت جهان هم، پوزش بخاک مالیده شد ودوپای داشت ودودیگرازناتوقرض و هردومردانه وارما را با حوادث پیهم روزگارتنها رها کرده وپا به فرارگذاشتند