متلونه

۲۰۲۲/۰۲/۰۸پوهاند محمد بشیر دودیال لکه څرنګه چې یو شمېر مفاهیم لکه متل، سیندګی، عامیانه فرهنګ، فولکلور، شفاهي ادبیات، عامیانه ادبیات، امثال او حکم، وجیزې او د لویانو خبرې یو بل … Read More

برار (یوه لنډه کیسه)

۲۰۲۲/۰۲/۰۸انجنیر احسان الله مایار برار (یوه لنډه کیسه) این نوشته مارا به قریه ای از پشتون های افغان دعوت میکند که در یکی از روز های زمستان  بزرگان و جوانان … Read More

د فخر افغان خان عبدالغفارخان دآرمانونو د تحقق وخت دی

۲۰۲۲/۰۱/۲۰پوهاند محمد بشیر دودیال خان عبدالغفار خان د انګریزی استعمار پرضد لوی مبارز، آزادیخواه، نامتواتل، د پښتنو مهربان مشر، دقوم لوی خدمتګار، دانجمن اصلاح افغنه بنسټ ایښودونکی؛ متواضع اومتقی مسلمان، … Read More

بِرار

۲۰۲۲/۰۱/۱۸پوهاند محمد بشیر دودیال هغه ماته اوس هم د صمیمیت، اخلاص، د یوه مهربان تره یا خواخوږي ماما په شان رایادیږی. او لکه چې هغه ټولو کلیوالو ته یو نږدې … Read More

زما لورې زما خورې!! 

۲۰۲۱/۱۲/۱۷انجنیر سلطان جان کلیوال زما لورې زما خورې!!  د ژونـدون ګـرمه نغـمه دی بیـا سړه شوه  چی د بخت ډیوه دی بیا له سره مړه شوه  لورې-خورې! جادوګرو بیا جادو … Read More

ضرورت

۲۰۲۱/۱۱/۲۸انجنیر سلطان جان کلیوال ضرورت ســتړی کـړی دی حالـت یـم ، یـو بـدلـون ته ضـرورت دیشـوه د عشق کیسه بی خونده، بل مضمون ته ضرورت دی خـصــلـتــونه بـدل شــــوی، مـشــران … Read More