ابوالحسن القاسم احمد بن حسن میمندی

ابوالحسن القاسم احمد بن حسن میمندی

راشه پسرلیه!

۲۰۲۲/۰۴/۲۸ راشه پسرلیه!  راشـه پسـرلیه اشـنا، کـور د انسـان  وګوره دلته چی میشته دی، دغه وږي لیوان وګورهغوښې د انسان د بچو، و خوړلی بل انسان ته هم پسرلیه انسان … ادامه دارد

ماجرا های قریهٔ اجدادی ما

۲۰۲۲/۰۴/۱۲ ماجرا های قریهٔ اجدادی ما امتحانات چهارونیم ماهه ما پایان یافته بود و رخصتیهای تابستانی شروع شده بود. من وبرادرم غرض گذرانیدن ایام رخصتی با شوق و علاقه ی … ادامه دارد

د فخر افغان خان عبدالغفارخان دآرمانونو د تحقق وخت دی

۲۰۲۲/۰۱/۲۰پوهاند محمد بشیر دودیال خان عبدالغفار خان د انګریزی استعمار پرضد لوی مبارز، آزادیخواه، نامتواتل، د پښتنو مهربان مشر، دقوم لوی خدمتګار، دانجمن اصلاح افغنه بنسټ ایښودونکی؛ متواضع اومتقی مسلمان، … ادامه دارد

بِرار

۲۰۲۲/۰۱/۱۸پوهاند محمد بشیر دودیال هغه ماته اوس هم د صمیمیت، اخلاص، د یوه مهربان تره یا خواخوږي ماما په شان رایادیږی. او لکه چې هغه ټولو کلیوالو ته یو نږدې … ادامه دارد

افغان سر

۲۰۲۲/۰۱/۱۸انجنیر سلطان جان کلیوال چی مـضـبوط ؤ له ډبـرو د افـغـان سـر څنګه مات شـو په ډالـرو د افـغـان سـرکړه نړۍ  جوړه دښـمن د ځان د پاره خو خلاص نه شو په … ادامه دارد

د اپه گانیت «افغانیت» ثبوت

۲۰۲۱/۱۲/۲۰پوهاند محمد بشیر دودیال  موږ (د آرین پښت) هیڅکله په ځان نوم نه دی ایښی؛ دا نور دي چې د دغه پښت میړانې ته ګوته په غاښ او بیا یې … ادامه دارد