ارواښاد عزیزالله هدف دافغانستان د تیاتر او ډرام ستوری

عزیزالله هدف د تیاتر او ډرام ستوری

معرفی و تاریخچه رادیو در افغانستان

معرفی و تاریخچهٔ رادیو در افغانستان

عشقری فریاد عاجزانۀ شهر کهنۀ کابل

۲۰۲۲/۰۳/۲۲ عشقری فریاد عاجزانۀ شهر کهنۀ کابل گرچه خاستگاه عشقری قشرتقریباً مرفۀ متوسط است ولی خود بعد از مرگ پدر، مادر، و برادر به صوب  صف پائین این قشر می … ادامه دارد

یادی از نوروز و سَمنَک

۲۰۲۲/۰۳/۱۲ یادی از نوروز و سَمنَک سمنک درجوش ما چمچه زنیم دیګران در خواب ما دفچه زنیم مادرم  مانند زنان دیګر قدیمی، برای تقویم حساب خودش را داشت و پدرم … ادامه دارد