نارنج،نارج ګل او د نارنج ګل مشاعره

نارنج،نارج ګل او د نارنج ګل مشاعره

حلول سال نو  ۲۰۲۳  میلادی به همه مبارک باد

حلول سال نو  میلادی به همه مبارک باد

نوی کال او د نوروزجشن

۲۰۲۲/۰۳/۲۰ نوی کال او د نوروزجشن نوروز د ویاړلو آریائیانو(نجیب زاده ګانو) جشن دی. اوس دغه ورځ د افغانستان ترڅنګ په نورو ګاونډیو؛ لکه  ایران،تاجسکتان، پاکستان  او آن هند کی  … ادامه دارد