معرفی  برنامه ی دسترسی آنلاین به کتب درسی

معرفی  برنامه ی دسترسی آنلاین به کتب

گرامی داشت از کار نامه های مطبوعاتی و فرهنگی جلیل غنی

۲۰۲۲/۰۵/۲۳ گرامی داشت از کار نامه های مطبوعاتی و فرهنگی جلیل غنی در گرامی داشت از کار نامه های مطبوعاتی و فرهنگی جلیل غنی یکی از ژورنالیست های افغانستان که … ادامه دارد

اگر ما خود خانۀ خود آباد نسازیم!

۲۰۲۲/۰۵/۱۸ اگر ما خود خانۀ خود آباد نسازیم! برحسب عادت و ایجاب مصروفیت اختیاری هر پگاهی به درب رسانه های مشهور می کوبم تا اگر مطلبی به درد بخوری به … ادامه دارد

حرکت بزرگ ملی افغانستان (حبما GNMA)

۲۰۲۲/۰۵/۰۵فرستنده: اسماعیل پاینده حرکت بزرگ ملی افغانستان (حبما GNMA) کمپاین حمایتی ” دختر افغان برای صلح”  ” فروش آثار هنری و فراخوان برای کمک مالی و بشری” هموطنان عزیز و … ادامه دارد

عشقری فریاد عاجزانۀ شهر کهنۀ کابل

۲۰۲۲/۰۳/۲۲ عشقری فریاد عاجزانۀ شهر کهنۀ کابل گرچه خاستگاه عشقری قشرتقریباً مرفۀ متوسط است ولی خود بعد از مرگ پدر، مادر، و برادر به صوب  صف پائین این قشر می … ادامه دارد

روان فرخنده، با مادرش سخن میگوید!

۲۰۲۲/۰۳/۱۹ مادر به انتظار من مباش، دیگر پای برگشت به خانه ندارم، مرا مردان نا مرد طوری به قتل رساندند که حتی در تابوت هم اثری نخواهی دید، من دنیای … ادامه دارد