“ګورکه” او “مانکورت” د بشریت پر تندي تور داغونه

“ګورکه” او “مانکورت” د بشریت پر تندي تور

د اسلامی هیوادو د سازمان د هیئت او د انګریزی مسلمانانو د هیئت پریکړی

د اسلامی هیوادو او د انګریزی مسلمانانو د هیئت پریکړی