«ملت» چیست که مبلغین بی هویت قصد ساختن آنرا دارند!

« مبلغین بی هویت قصد ساختن ملت رادارند!

د ژمي سختي او دخلکو هیلې او خوشحالي

د ژمي سختي او دخلکو هیلې او خوشحالي

د لویو قدرتونو په کشمکش کی به د افغانستان موقعیت چیری وی؟ 

افغانستان د لویو قدرتونو په کشمکش کی

نارنج،نارج ګل او د نارنج ګل مشاعره

نارنج،نارج ګل او د نارنج ګل مشاعره