وضع نابسامان اداره و حکومتداری در کشور

وضع نابسامان اداره و حکومتداری در کشور

حلول سال نو  ۲۰۲۳  میلادی به همه مبارک باد

حلول سال نو  میلادی به همه مبارک باد

طالبان، تحصیلات پوهنتوني زنان را در افغانستان به تعلیق درآوردند

تعلیق تحصیلات عالی زنان در افغانستان

حکومت از قوم نه، بلکه از سازمان سیاسی است

حکومت از قوم است یا سازمان سیاسی؟

د زغم ګټې او تحمل او بردبارۍ ته اړتیا

د زغم ګټې او تحمل او بردبارۍ