حکومت از قوم نه، بلکه از سازمان سیاسی است

حکومت از قوم است یا سازمان سیاسی؟

د زغم ګټې او تحمل او بردبارۍ ته اړتیا

د زغم ګټې او تحمل او بردبارۍ

دوران “جنگ سرد” و اثرات آن بر افغانستان!(۱۴/۱۶)

اثرات جنگ سرد بر افغانستان!(۱۴/۱۶)