«ملت» چیست که مبلغین بی هویت قصد ساختن آنرا دارند!

« مبلغین بی هویت قصد ساختن ملت رادارند!

گیلاس نیمه پُر و یا گیلاس نیمه خالی، حق به جانب کیست؟

گیلاس نیمه پُر و یا گیلاس نیمه خالی،

آیا به «ملت» بودن و «ناسیونالیزم» نیاز است؟

نیاز به«ملت» بودن و «ناسیونالیزم»

«ناسیونالیزم» و  تجدد!(۲)

«ناسیونالیزم» و  تجدد!(۲)