وضع نابسامان اداره و حکومتداری در کشور

وضع نابسامان اداره و حکومتداری در کشور

امورمالی دولت یا اقتصاد عامه

امورمالی دولت یا اقتصاد عامه

حقوق بشر، لایتجزا، اساسی و اصلی است !

حقوق بشر، لایتجزا، اساسی و اصلی است !

طالبان، تحصیلات پوهنتوني زنان را در افغانستان به تعلیق درآوردند

تعلیق تحصیلات عالی زنان در افغانستان