د اسلامی هیوادو د سازمان د هیئت او د انګریزی مسلمانانو د هیئت پریکړی

د اسلامی هیوادو او د انګریزی مسلمانانو د هیئت پریکړی

کسی که دیر آید، زندگی او را جزا می دهد!

کسی که دیر آید، زندگی او را جزا می دهد!

د جوبایدن وینا د طالبانو د حکومت په هکله

د جوبایدن وینا د طالبانو د حکومت په هکله