پرمختیا، پراختیا، ترقی، وده، انکشاف او توسعه

پرمختیا، پراختیا، ترقی، وده، انکشاف او توسعه

« فرگشت جهانی شدن»

۲۰۲۲/۰۲/۱۸ف، هیرمند دیداری با کتاب « فرگشت جهانی شدن» از داکتر صمیمی داکتر سید موسی صمیمی از دانشمندان پرکار و پرتلاش ماست که از جایگاه یک متخصص اقتصاد سیاسی و … ادامه دارد

از اینجا تا شمالی کار دارم

۲۰۲۱/۱۲/۳۰پوهاند محمد بشیر دودیال دریور بس پنجالی نارنجی رنگ، که روی تخت سماوار نشسته بود،  از آخرین پیاله چایش شمه را تکاند و آنرا در کنار چاینک در پتنوس آهنی … ادامه دارد