از دولت افغانستان کی نمایندگی می کند؟

از دولت افغانستان کی نمایندگی می کند؟