حقوق بشر، لایتجزا، اساسی و اصلی است !

حقوق بشر، لایتجزا، اساسی و اصلی است !

طالبان، تحصیلات پوهنتوني زنان را در افغانستان به تعلیق درآوردند

تعلیق تحصیلات عالی زنان در افغانستان

حکومت از قوم نه، بلکه از سازمان سیاسی است

حکومت از قوم است یا سازمان سیاسی؟