امورمالی دولت یا اقتصاد عامه

امورمالی دولت یا اقتصاد عامه

طبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین

طبیعی منابع د پرمختیا ماشین

طبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین(۳)

(۳)طبیعی منابع … د پرمختیا ماشین