طبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین

طبیعی منابع د پرمختیا ماشین

طبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین(۳)

(۳)طبیعی منابع … د پرمختیا ماشین

پانګونه او بهرنۍ پانګونه

پانګونه او بهرنۍ پانګونهInvestment and Foreign Investment پیاوړی اقتصاد د هر هیواد او  هر ملت هیله ده. نن ورځ د هیوادونو پرستیژ، بین المللی حیثیت او په نړالو مسایلو کې … ادامه دارد

انکتاد (UNCTAD) او پرمختایی هیوادو ته یې پاملرنه

۲۰۲۲/۰۵/۱۳د ثور د میاشتې د درېیمې اونۍ په مناسبت: افغانستان د پیاوړی اقتصادی پوتانسیل او د پرمختیا له ښه ظرفیت سره سره، یو ورسته پاتی هیواد دی. تولیدی عوامل لکه؛ … ادامه دارد

وضعیت اقتصاد مردم افغانستان و راههای بهبود آن

۲۰۲۲/۰۵/۰۴ وضعیت اقتصاد مردم افغانستان و راههای بهبود آن همه  اطلاع دارند که جنگ در اوکراین بالای اوضاع اقتصادی جهان تاثیر منفی  وارد نمود، از قیمت  آرد و روغن گرفته … ادامه دارد