هرکه پا کج  می گذارد خون دل ما خوریم!

۲۰۲۲/۰۱/۱۹محمد عارف عباسی از مرد  دانای کهن سال اهل غزنه، مأمور متقاعد دارالتحریر شاهی، پرسیدند که بابا شما  چند سال دارید؟ پیر مرد، با قد خمیده و عصا چوبی در … ادامه دارد

از مقتضیات و مشخصات علمی در هرنوع تحقیق نه باید عدول کرد!

۲۰۲۱/۱۲/۲۷محمد عارف عباسی از مقتضیات و مشخصات علمی در هرنوع تحقیق نه باید عدول کرد! آن چه را امروز به نام تمدن با تمام اکتشافات و اخترعات محیرالعقول،  درهر ساحۀ … ادامه دارد

د اپه گانیت «افغانیت» ثبوت

۲۰۲۱/۱۲/۲۰پوهاند محمد بشیر دودیال  موږ (د آرین پښت) هیڅکله په ځان نوم نه دی ایښی؛ دا نور دي چې د دغه پښت میړانې ته ګوته په غاښ او بیا یې … ادامه دارد