کورس اکابر، درس دوازدهم

کورس اکابر(۱۸)

www.esteqlaal.net

“استاد سخن”: محمد آصف فقیری

شاگرد غبی: خودم

بعد از یک توقف کوتاه و نفسی تازه کردن، میرسیم به “کارخانگی” جدید از “درس جدید”.

“استاد سخن” مقالات “گهربار” شانرا از سر گرفته اند و لاجرم”کارخانگی” های این شاگرد غبی هم آغاز گردید.

چار ناچار، قلم باید برداشت و “کارخانگی”های پی در پی”استادِسخن” را انجام داد، ورنه بر تنبلی ذاتی این شاگرد غبی، مُهرِ صحه خواهند زد و دردِ ماتحت را از شقیقه خواهند کشید.

چرا چنین است و چنین خواهد شد؟

این قصه سرِدراز دارد و تاریخ پر از نشیب و فراز. آخر گفته اند:

مبادا از خیرِ سرِ “استادِ سخن” که با دلسوزی تمام، اغلاط املائی و انشائی فراوان را درج”کارخانگی” های خود میکنند تا شاگردان غبی، چون این کمترین را گویا سرِ شوق آورند، هم باعث اخراج”استادِسخن” از یکی دو “مکتب” گردیده و نفقۀ عیال و اولاد شان قطع گردد و هم سرِ این شاگرد غبی را به جرمِ ناکردۀ “استاد سخن” در این گوشۀ دنیای دوار، از تن جدا کنند و آرزوی به صنف پنجم ابتدائی رفتن را با خود به گور ببرم، هرچند نه من مسگر هستم و نه هم استاد آهنگر، مگر در این عصر و زمانه، آهنگر و مسگر جای خود را به”استاد” و “نابغه” و “فیلسوف” و”کارشناس” و “متخصص” و چند چیز دیگر داده است، اما مسگر همان مسگر است که بود و وظیفۀ مقدس او هم مانند گذشته ها سفید کردن است و بس.

و اما این دور و زمانه را”مکاتب” فراوان در هر کنج و کنار است و اکثراً یک”استاد” در چندین”مکتب” همزمان اجرای وظیفه میکند و بعضاً هم اتفاق می افتد که این “استادان” را همان چند و چندین “مکتب” هم بسنده نکرده و کورس های شبانه برای بزرگسالان که از درس و تعلیم دور مانده اند، ایجاد میکنند که خداوند اجر این کار “نیک” شانرا در همین دنیا برای شان ارزانی فرماید.

و اما سخن آخر هم اینکه: “اگر این مکتب و این ملاست   حال طفلان خراب می بینم

نخست باید”مکاتب” را”خانه تکانی” کرد و بعد هم”استادان” را غربال، اگر توقع داریم شاگردان غبی، چون این کمترین، اندکی علم بیآموزند و به کجراهه رهنمون نگردند.

[ محمدآصف فقیری                                                                       ۲۰۲۴/۰۲/۰۷

    دروس ما ادامه دارند

This image has an empty alt attribute; its file name is Footer-1024x90.png

برای ارتباط، لطفاً به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com
به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت.