کورس اکابر، درس دوازدهم

کورس اکابر، مقالۀ هفدهم – درس هفدهم

www.esteqlaal.net

“استاد سخن”: محمد آصف فقیری

شاگرد غبی: خودم

برای کسب دانش بیشتر و مطالعهٔ بعضی کورس های قبلی لطفاً به لنک هل آتی در تماس شوید.

    دروس ما ادامه دارند

This image has an empty alt attribute; its file name is Footer-1024x90.png

از بدو تأسیس وبسایت (۲۰۲۱) تا کنون

شمار خوانندگان سایت: 177

برای ارتباط، لطفاً به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com
به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت.