یو څو ماتې ګوډې

nasharat@ariana-afghanistan.com او یا info@ariana-afghanistan.com

۲۰۲۳/۰۱/۲۴

د جاپانی ژبې د هایکویی شعر په پیروۍ

یو څو ماتې ګوډې


جنوری۳، ۲۰۲۴
تورنتو، کانادا

د وبپاڼې د پرانستلو(۲۰۲۱/۰۹) راهیسې

د لوستونکو ټوله شمیره 178

د ارتباط لپاره، په لاندینیو پتو اړیکه ټینګه کړۍ

nasharat@ariana-afghanistan.com او یا info@ariana-afghanistan.com

د مدنی او سیاسی حقوقو د بین المللی  میثاق د ۲۰مې مادې پر بنسټ، د جنگ دپاره تبلیغ او، مذهبی، توکمنی، ژبنی او داسی نورو  کرکو ته هڅول او بلنه،  څې  په زور او زیاتی اوړي،  ممنوعه خپرونې بلل کیږي او د خپریدو نه به ئی ډډه وسي.