بمناسبت ششم جدی

ششم جدی ۱۳۵۸


آنانیکه با اتن مقدم قوای نامحدود کشور شورا هارا گرامی داشتند، این روز را مرحله تکاملی انقلاب کبیر ثور نامیدند.

با روییدن سمارق های زهری درتلویزیون های معلوم الحال ودیگر وسایل ارتباط جمعی و شستن دست های خون آلود وگرد گیری چهره های شان از قاتل موسیچه می سازند باید مرحله دوم انقلاب کبیر ثور نامید.

همان گونه که دیدن   قواره های یک عده جهادی قاتل وباد آورده های خاین جمهوریت تهوع آور است دیدن ومصاحبه کردن با خادستان،  بلند پایگان حزبی،  جنرال های مزدور، منشی های سیاسی وکمیته ولایتی که در غرب لم داده اند نیز حال مردم را بد میکند. 

در حالیکه به عاملین کودتای هفت ثور که عامل تمام بدبختی آن زمان وبعد ازآن میباشد نفرین میفرستم این نوشته را با یک نقل قول یک خانم مسن ادامه میدهم.

ماهیت وپیامدهای شش جدی در چند جمله

ـــ  شش جدی یک حادثه ی تصادفی نبوده بلکه محصول نیم قرن کار مشترک حزب دیموکراتیک خلق وسردمداران کریملین می باشد..

ـــ  شش جدی را نمیتوان جدا از کودتای هفت ثور دانست.

ـــ  شش جدی مرحله ی تکاملی وابستگی مطلق حزبی، سیاسی واقتصادی به کشور  شورا ها را دربر داشت.

ـــ شش جدی مربوط یک فرکسیون آن حزب نبوده بلکه خرد وعمل دسته جمعی حزب واحد دموکراتیک در آن دخیل میباشد.

ـــ  شش جدی تجاوز عریان یک شریک جرم به خاطر حفظ قدرت شریک دیگر بوقوع پیوسته است.

ـــ  شش جدی با مقاومت و مهاجرت مردم افزود.

ـــ  کسانیکه بر بالهای طیارات جنگی یک قدرت متجاوز در وطن پیاده شدند، نه انقلابی هستند ونه ملی.

ـــ  کسانی که زیرکانه عاملین هفت ثورو شش جدی رابه خاطر جنگ افروزی وویرانگری مجاهدین برائت میدهند آب را در آونگ میکوبند.مجاهدین زاده ی هفت ثور وشش جدی می باشند، معلول را به جای علت تنها خودرا قناعت دادن است.

با آمدن روسها، مردم سلحشور هرات با این شعار آنهارا استقبال نمودند.

This image has an empty alt attribute; its file name is Footer-1024x90.png

از بدو تأسیس وبسایت (۲۰۲۱) تا کنون

شمار خوانندگان سایت: 178

برای ارتباط، لطفاً به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com
به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت.