برای میهن درد دیده ام

۲۰۲۳/۱۰/۳۱

ـــــــــ

برای میهن درد دیده ام

هوسی حسین خیل

ـــــــــــ

۱. اشاره به زلزله های اخیر در هردو ولایت،

۲. مرکز آموزشی کاج که شاگردان معصوم به خاک وخون غلتیدند،

۳. جودره نام قریه ئی در ننگرهار است که درنماز روزجمعه تمام مردان بلند تر از هفت سال آنجا شهید شدند و به جز چند  پسرک کوچکتر از هفت سال هیچ مردی دران قریه زنده نماند. گورستانی در آن ساخته شد که روزهای چهارشنبه صدها زن قریه با چادرهای سیاه به یاد شهدا میرفتند، وفغان وناله شان قلب کافر را به ترحم وامیداشت.

از افتتاح وبسایت (۲۰۲۱/۹) تا کنون

مجموع شمار خوانندگان 1139607

برای ارتباط، احترامانه از شما دعوت میشود به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com

به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت