مکثی بر «وظیفه شناس بی وجدان»

۲۰۲۳/۱۰/۲۸

مکثی بر «وظیفه شناس بی وجدان»

نویسنده: “محمد آصف فقیری”، در “آریانا افغانستان آنلاین”. از مدتی شنیده می شد که خوانندگان، متون تحریری او را نمی فهمند، و یا اینکه ادعاهای تبلیغی او چه در متون تحریری و چه در گفتار او هم نا درست گفته شده است. شخص جوان معلوم می شود، و خودش را «پژوهشگر علوم سیاسی و مطالعات فلسفه و عرفانی اسلام» معرفی می کند. وقتی به صحبت های او در رسانه ها و «میدیاها» گوش داده می شود، چنین احساس هم  بوجود می آید که از همه اولتر در زبان تحریری و گفتاری خود، به ترجمان ضرورت دارد، تا مطلب او واضح و قابل فهم، افاده شده بتواند. هم چنان از تلاش های تبلیغاتی او محسوس است که خود، باید هدف سیاسی در پیش داشته باشد و وقتی تلویزنها، چون «طلوع» او را در لیست خود دارد، پس می تواند از جمله افراد همان «جمهوریت» تصنعی تحت حمایت قدرت بزرگ باشد. حال هم ممکن  از چنین گردش های او در ساحات مختلف، نتیجۀ ملموس حاصل نگردد، که او را به صفت یک «آدرس» علمی یافت. در تمرکز فکری او، تمایلات «راسیستی»  مشهود است. حتی فهم درست از ترمینولوژی عادی سیاسی و فلسفی ندارد. اشعار تخیلی غیر علمی در نوشته های او دیده می شود و زیادتر اعلانات خود را پخش می کند که گویا از مدت ها اعلان آمادگی مناظره با دیگر مذهبیون در حاکمیت فعلی  صادر نموده و منتظر می باشد… چه عجب؟… چه هدف دارد؟ سردرگمی او، برای خواننده نیز سبب گمراهی بیشتر شده می تواند. بناءًً اگر علاقه به درک و تحلیل فلسفی داشته باشد، چون از «هنا آرینت» در نوشتهٔ خود نام می برد، برایش ممکن مفید باشد که ترجمهٔ نقل قول «هنا» را که در بالا می بیند بخواند.

خوانندگان محترم توجه نمایند که تا امروز ممکن کدام بیمه برای جلوگیری از گمراهی ناشی ازتبلیغات عوامفریبان و دروغ پردازان وجود نداشته باشد. از جانب دیگر با انکشاف علم و تخنیک امروزی، خیلی دشوار است که  یک انسان قادر باشد، تا در ساحات  وسیع تحقیقات مثمر را به پیش برده بتواند. به این جوان که ممکن فقط نام «هنا آریت» را هم شنیده باشد، باید گوشزد گردد، که برای توضیح متون تحریری و هم در گفتار تبلیغاتی خود، نه تنها که به ترجمان ضرورت دارد، بلکه در استدلال های منطقی خود نیز، استدلال های طفلانه به زبان می آورد. نتیجگیری های سطحی او شباهت به آن دارد که یک انسان ابتدائی در جایی گاو سیاهی را دیده و بعد هر جا که حیوان “سیاه” را می دیده، برای او گاو بوده است. تصادفاً برنامهٔ یکی از “ستودیو ها” در «یوتوب»، پیش چشم آمد و مشاهده شد. گرداننده از او به صفت “استاد دانشگاه” (پوهنتون) و اقامت فعلی او را هم در تاجیکستان یاد کرد. گردانندهٔٔ یک برنامٔهٔ  دیگر این «ستودیو» «فرید یونس» را از امریکا معرفی کرد و به اطلاع رسانید که «حامد جان ضرابی» برایش «افتخار بخشیده» است، تا از او بخواهد که ادارهٔ یک برنامه را بدوش گیرد. نخستین نوبت صحبت  به « محمد آصف فقیری»  از تاجیکستان داده است. با شنیدن کلماتی چند، برای این شنونده کافی بود که مسیر اهداف او و تمام این گروپ افشاء شود. پس از آن به «آرشیف» نویسندگان «آریانا افغانستان آنلاین» مراجعه شد که از تأریخ ۲۰ نومبر ۲۰۲۲م، به بعد به تعداد ۱۷ مطلب ارسالی از نامبرده درین «سایت» نشر شده است.

نویسندهٔ این‌«مکث» به عنوان «وظیفه شناس بی وجدان» که به تأریخ ۱۵ آکست ۲۰۲۳م نشر شده است، متوجه شده است، وقتی صفحه باز شد، تعجب بر انگیز بوده است که این جوان، با یک عالم سطحی نگری کوشیده است، به مطلب تبلیغی خود اعتبار بیشتر علمی جستجو کند. عجیب است که با آن چنان طرز تفکر خودش، چه وقت با نام «هنا آرینت» و «آیشمن» آشنا شده باشد. برای اینکه درک شود که این “جوان” چه مهره خواهد بود؟  بر متن تحریری او مرورکوتاه صورت گرفت. غیر از آن، با تصویر نسبتاً بزرگ از “وزارت …” و هم  یک نقل قول مبنی بر اینکه چرا مکاتب دختران مسدود مانده است، بدون تصویر، از یک صفحه بیشتر تجاوز نمی کند.

برای نویسندۀ  این مکث مهم نیست که شخص دارای چه سابقهٔ تحصیلی و کار «علمی» است و یا به کدام دین و مذهب معتقد است و چه می گوید و این گفتار و نوشته های او تا چه حد مستند و قابل درک است یا نه، باعث انگیزه نشده است. بلکه هدف این است که این ادعای “پژوهشی” (تحقیقاتی) او تحت چه پروژه صورت می گیرد و تمویل کننده، چه مرکز خواهد بود؟ وقتی به آرشیف مقالات مراجعه شد. در لیست، که به شکل تصویر در پایان مطلب تقدیم است. تحت این عنوان در حقیقت چند جمله، علیه “طالبان” نوشته است، که این نویسنده بر آن مایل به تبصره نیست و به درستی و نا درستی آن، کاری ندارد. اما آنچه «فقیری در بارهٔ «ادولف آیشمن» و نقش «هنا آرینت» درین «مقالهٔ» تذکر داده است، کاملاً سطحی و اشتباه آمیز است، که درین مطلب، از تفصیل خودداری می شود.

این قسمت متن ، بدون تصرف بر آن، به فورمات تصویر تغییر نا پذیر با رنگ آبی نقل شد. بعد ازین کلمات هر چه توان تخیل را در خود می یابد در تحت نام “فاشیزم” می نویسد که بنابر برداشت او “نازیها” از چه نوع افراد کار می گرفته اند. و بعد با منطق ضعیف خود با افغانستان ارتباط می دهد و گاو سیاه در ذهن او زنده می شود. جز اینکه نام “ادولف آیشمن” و نام “هنا آرینت” که گویا یک محاکمه صورت گرفته است، دیگر هیچ حرف او با اصل واقعیت، مطابقت نشان نمی دهد. ممکن چنین فکر کرده باشد که ذکر نامها، ممکن برایش یک “کوالیفیکیشن یا صلاحیت” و شهرت خاص ببخشد. آنچه مسبب اعتراض شده می تواند، اینست که در استفادۀ نا درست از نام یکی از معروفترین فیلسوفان و تیئوریسن های سیاسی قرن بیست، در تبلیغ خود سطحی و غلط، کار گرفته است. او در مورد، محاکمۀ “اس اس -اوبر شتورم بان فیورر” (SS- Obersturmbannführer) آنوقت  که یک رتبۀ نظامی در اردوهای آلمان، سویس و اتریش بوده است و در اردوی “نازی”، در ماه می سال ۱۹۳۳م (سالی که «نازیها» در تحت رهبری «هیتلر» در انتخابات برنده می شوند ) تعیین گردیده است، تذکراتی، دیده می شود که در بالا می بینید. در همان روزهای سال ۱۹۳۳م، «هنا» زندانی می شود که بعد توسط وکیل مدافع بری الزمه گردیده، رها می شود و بعد از اینکه به پاریس فرار می کند، «حکومت نازی»، تابعیت «آلمانی» او را از او می گیرد و مدت طولانی بدون تابعیت دولتی زندگی داشته است، تا اینکه حق تابعیت دولت امریکا برایش داده می شود. حال پس از آن، در موزیم تأریخی آلمان در برلین، برای «هنا آرینت» شعبهٔ خاصی را برای آثار او ایجاد نموده اند.

واقعیت اینست که «هنا آرینت» از جانب، یک هفتنامهٔ معتبر امریکائی  به نام نیویارکر «The New Yorker» برای گزارشدهی، رسماً اعزام شده است.  پروسۀ بررسی جرمی مجرم نامنهاد، به تأریخ ۲۳ می ۱۹۶۰م، از جانب دولت اسرائیل اعلان می گردد. این هم گفته شده است، که «کوماندوی مخفی امنیتی اسرائیل»، «ادولف آیشمن» را در «ارجنتاین» شناسائی و «اختطاف» نموده، به « حَيْفَا » (Haifa) انتقال می دهند. آغاز محکمه تأریخ ۱۱ اپریل ۱۹۶۱م، در یک محکمهٔ خاص در «جروسلم» (Jerusalem) یاد شده است و ماه ها را در بر گرفته است.  تصدیق حکم را  در محکمۀ استیناف، ۲۹ می ۱۹۶۲م اعلان نموده اند. طوری که قبلاً نیز ذکر شده است، «هنا آرینت» در صف تعداد کثیری از ناظران نیز شامل بوده و جریان محکمه را تعقیب می نموده است. «هنا آرینت» که ممکن از جملهٔ کمترین «ناظران» بوده باشد، که مطالعه همه «آثار ایمانویل کانت» را تا قبل از سن شانزده سالگی و قبل از ختم تحصیل با استفاده از کتب کتابخانهٔ شخصی پدر متوفای خود، پشت سر داشته است.

در جایی از ادعاهای، «آیشمن» می شنود که در برابر محکمه از مطالعاتخود، از آثار «کانت» یاد می کند و چنین وانمود می سازد که گویا او «اطاعت از آمر» را، از “کانت” آموخته باشد، و وظیفهٔ سپرده شده را تحت امر، بسر رسانیده باشد، در حالی که در محافل بین المللی، از او به عنوان سرکردهٔ مسوول در نقشهٔ «ماه جولای ۱۹۴۱م، که هدف همه آنها، چنان بوده است، که هر انسانی را که برای اونها تعریف “یهود بودن” تشخیص می شده است، » باید “قتل” می کردند. (ویکیپیدیا) و طوری که درین کتاب ذکر شده است، محکمه ‌«آیشمن» در «جروسلم» با دقت فراوان نزدیک به محکمهٔ ‌«نیورنبرگ» انجام یافته است. کتاب «هنا آرینت» در سال ۱۹۶۴م به چاپ می رسد.  چاپ کتاب مانند یک «برف کوچ» بر جریانات اثر داشته است.  در جمله اسرائیل شدید ترین مخالفت نشان داده است. اما این اثر تا اکنون از اعتبار سنگین برخوردار است. محققین تذکر داده اند که درین محکمه، از بیش از۲۰۰۰ مدارک ثبوت، منجمله شهود و اظهارات آنها که نه بطور کامل باورمند بوده است، استفاده شده است. درین ارتباط “هنا آرینت” در گزارش به جهانیان خبر می دهد که نزد کانت حق اطاعت وجود نداشته است.” از آنجائی در جریان محکمه، وقفه ها رخ می داده است، این گزارشات بشکل مقالات، بدست نشر سپرده می شود. “هنا” نیز در مقالات خود از “حافظۀ بد”، “آیشمن” نیز شکایت داشته است. (این چاپ بعد از وفات مولف، در آگست ۱۹۸۶م  می باشد) در عنوان کتاب نخست نام “هنا آرینت”، بعد ” آیشمن در جروزالم” و برداشت “هنا” هم به مفهوم «ابتذال،  بدها» در پشتی کتاب تحریر یافته است. این گزارشات بعداً به شکل کتاب چاپ شده است. قبلاً در هفتنامۀ  ذکر شده اطلاعات منظم نشر شده است. مؤرخین نیز با این اسناد مشغول بود. “فقیری” ادعای “اطاعت” از آمر “آیشمن” را با وضعیت حاکمیت فعلی افغانستان ارتباط داده است. حال با توجه به چند سطر فوق، دیده می شود که واقعیت ها طور دیگر است، که درینجا ، لازم دیده شد، تا در برابر جست وخیز «محمد آصف فقیری» بخاطر حفظ نام و حیثیت “هنا آرینت” این چند سطر نیز مکرراً بطور خلص بیان گردد، تا خوانندگان محترم متوجه شوند که متأسفانه در حال حاضر، درین “میدیا ها” به انواع مختلف گستاخی ها و شارلتانی ها و اتهمات نیز جریان دارد. حال چند سطر ذیل را هم برای معرفی مختصر «هنا آرینت» یادآور می شویم: «هنا آرینت» متولد ۱۴ اکتوبر ۱۹۰۶م در «هانوفر» امروزی، آلمان متولد گردیده و در۴ دسمبر ۱۹۷۵م در نیویارک وفات می یابد. او تحصیلات خود را در رشتهٔ فلسفه  تحت نظر«مارتین هایدگر» و «کارل یسپر» به پایان رسانیده و نزد پروفیسر دومی در سال ۱۹۲۸م، به دفاع، دوکتورا (به سن ۲۲ سالگی) نائل می گردد. در سال ۱۹۳۳م به مهاجرت محبور می گردد و نخست از طرق مخفی وارد پاریس می شود.  در سال ۱۹۴۱م به نیویارک منتقل می شود از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۸م مدرس و بعد از آن به  مؤلف آزاد  و پروفیسر مهمان در پوهنتون “پرنستون” و متعاقباً به مقام پروفیسری در شیکاگو، مصروف می گردد. پس از سال ۱۹۶۷م، در «نیو سکول… در نیویارک»، به تحقیقات مشغول  می شود. قابل تذکر است که «هنا آرینت» در سن طفولیت، از محبت و سرپرستی پدر محروم می شود و مادرش به تنهائی تربیت و پرورش او را بدوش می گیرد. او طوری که در بالا ذکر شده است، قبل از اینکه  درر شتهٔ فلسفه به تحصیل آغاز کند، تمام آثار «ایمانویل کانت» را مطالعه کرده از نوجوانی و در دوره مکتب با نویسندگی و نوشتن مطالب انتقادی، نیز متوسل می شده است. مادرش که در ارگانهای حزب سوسیال دیموکرات، برای امرار حیات کار می کرده است، قبل از تحصیل، از جانب مادر به آموزش زبان فرانسوی تشویق شده است. درین لینک ها هم چنان معلومات چندی در با نظرات و زندگی «هنا» و دیگر مفاهیم می توان یافت. در یک مقالهٔ نشر شدهٔ این نویسنده که متأسفانه از طریق لینک آن  باز نمی شد، بناءً از کاپی موجود، قسمتی از آنرا، نقل می کنیم:« همه می دانند که “هنا آریندت”، از جانب “نیویارک تایمز” برای استماع محاکمۀ “آیشمن” به اسرائیل اعزام گردیده بود. این “فیلسوف”، نویسنده، “ژورنالیست”، مؤلف کتب” و “تیئوریسن” تیزهوش و متفکر بی نظیر قرن بیست، “یهود آلمانی – امریکائی”، از مبارزین سرسخت، ضد فاشیزم و تبعیض نژادی، یک زمان در یک صحبت رادیوئی با “یوآخیم فیست” (Joachim Fest)، در بارۀ شخص “آیشمن” که اظهار او را در محاکمه، احمقانه خوانده است، به سؤال ” یوآخیم فیست” جواب داده است. “فیست” حکایت می کند که در جریان محاکمه، “آیشمن” خود ادعا کرده بود که گویا او همیشه نظرات “کانت” را در نظر داشته و گویا از اوامر “اطاعت کرده است.” در جواب، “هنا آریندت” این دلیل “ادولف آیشمن”  (Adolf Eichmann) را احمقانه خوانده و بنابر، شناختی که از آثار “ایمانویل کانت” داشته است می گوید: ” در نزد کانت هیچکس حق اطاعت را ندارد.”» هدف “هنا” این بوده است، که با این عبارت “کانت”، در هیچ جا، چنین هدایتی  وجود نداشته است. اما در منابع مختلف، با فورمولبندی های متغییر، درینمورد می نویسند که گویا “هنا آریندت” (Hannah Arendt) گفته باشد: هیچ  فرد حق ندارد که اطاعت کند. در حالی که چنین چیزی حقیقت نداشته است.

طوری که در سمت راست این تصویر “هنا آریندت” می بینید، به این عبارت تحریر یافته است: هیچ کس حق اطاعت ندارد.” هدف این بوده است که نزد “کانت” چنین مفهوم وجود نداشته است. این “فقیری” چرا چنین برداشت ناقص را با نام “هنا آرینت ارتباط می دهد.(“هنا آریندت”، ۱۹۰۶ – ۱۹۷۵م)، خبرهای “دویچه ویله”  در پایان تصویر در همین منبع می نویسد که نقل قول “هنا آریندت” تحریف شده، به نمایش گذاشته شده است.

بار دیگر تأکید می گردد، طوری که همین منبع هم چنان توضیح می دهد که درین مصاحبه، موضوع بر سر حماقت “ادولف آیشمن” بوده است. در سال ۱۹۶۴م نقل قول غلط داشته است، در حالی که به صفت یک شخص هوشیار، مدعی بوده است، که  گویا در طول عمر از “هدایات اخلاقی ایمانویل کانت”، پیروی نموده است. و بدینترتیب خواسته است، چنین وانمود کند، که از چنین هدایات برای خود مفاهیم مکلفیت را مانند رشتۀ هدایات “اطاعت” از “آمر” ، ساخته است و از اوامر آمر خود اطاعت نموده است. حال “قاتل ماشین تایپ” نمی تواند، بر یک “امریۀ قاطع” استیناف طلب کند، بدون اینکه برای خود و یا دیگران دروغ بگوید. اگر عقیده بر آن باشد که انسان با همچو تبرئه مؤفق بیرون خواهد آمد، یک علامت حماقت را برملا می سازد.به ادامه “هنا آریندت” مختصراً توضیح می دهد، که « چرا استیناف “آیشمن” با اشاره به “کانت” مضحک است، و چرا بوسیلۀ کمک “کانت” نا ممکن است، تا وجدان و ضمیر خود را با مسؤولیت خود در مقابل یک آمر، انبار کند» و درین رابطه می گوید: «هیچ انسان حق اطاعت نزد کانت ندارد.»  جمله با این محتوا و ترکیب درست است. با تخفیف و یا عمومی ساختن آن، بی مفهوم و فاقد معنی است. متأسفانه، طوری که نویسندۀ همین گزارش می نویسد، در شرایط کنونی تحریف های زیادی، به مقاصد تبلیغاتی و یا اعلانات وغیره  دیده شده است. این “فقیری” هم چنان با کمال سبک سری، وقتی در نحوۀ حکومتداری “طالبان” از “امریۀ ملا هیبت الله” در مقالۀ خود نام می برد، از همچو “حماقت” بشکل دیگری ممکن امید بهره برداری داشته باشد، “حکومت فعلی” را با “فاشیزم” شباهت می دهد. در افغانستان یک “سازمان” تحت نام “دین” حکومت می کند، نه یک “قوم”. یکی ازین تحریف ها درین تصویر نشان داده شده است که بزبان انگلیسی تحریر یافته است: “هیچ کسی حق ندارد که اطاعت کند.” کاملاً غلط و تحریف شده با نام “کانت” و “هنا” یاد شده در اعلانات نیز از آن، بطور نا جائز کار می گیرند.

آریانا افغانستان آنلاین (arianafghanistan.com)

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/064_Yousofi_Hokomat_Az_Qawm_Na.pdf

پایان

از افتتاح وبسایت (۲۰۲۱/۹) تا کنون

مجموع شمار خوانندگان 1139660

برای ارتباط، احترامانه از شما دعوت میشود به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com

به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت