دا مو د وطن حال دی

درد دخـــتر افغان

۲۰۲۳/۰۵/۳۰

درد دخــــــــــــــــــــــتر افغان

فهم دنیاچیست زدرد  دخترافغانی
درک دنیا چیست ز حسرت جلوه ی آسمانی
گرخواهی که نهال علم شانی درین باغ امیال
ترا زنجیر وزولانه کنند با خیالهای آرمانی
 چه دانند ارزش علم را این طایفه کوردلان
کار شان زجر و بستن و برای آن شادمانی
آوردند فقرو ترس ودرد و ذلت ودو صد آفت
عاقبت کار ندانند چیست غیر ازپسمانی
قلم را دردست ودستت را با قلم  شکستند
ندانند که عاقبت این کار نیست جز پشیمانی
انګارند که آگهی نشان است از ضعف ایمان
چګونه توان قد راست کرد با این درد و پریشانی
حسین خیل ! ترا لقب دادند ناقص العقل
عجبا! نیست در دایره ی حُکم شان جزنادانی

هوسی حسین خیل ۱۴۰۲/۰۳/۷- کابل

از افتتاح وبسایت (۲۰۲۱/۹) تا کنون

مجموع شمار خوانندگان 178

برای ارتباط، احترامانه از شما دعوت میشود به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com

به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت