زوی او مور

۲۰۲۳/۰۵/۲۵

زوی او مور:

  زوی :

مورې، خوږې مورې! ژړا بس کړه
نور به  ونه  وایم  چی  وږی  یمـه

شـکر اوبه خو په پیسـو نه دي څه
د اوبو جام راکـړه ډیر تـږی  یمـه

مور :

زویـه! خو وایی زور ور ګاونـدی
چی سـتا د کور اوبه زما اوبه دې

وی به روانې ستا د کور انګـړکی
خو ماچی تل څښلې، همدا اوبه دی

زوی :

مورې ! زه وږی یم که تـږی یمـه
خو له خپل حـق دفاع  کولی شـمه

خورمه قسـم سـتا د سینې په شیدو
چی په دی حـق سـر ورکولی شمه

مور :

زویه قـربان دی شـم بیـدار اوسـه
بیا د هوتک بابا تاریخ ژوندی کړه

موردی ملګرې ده په هـرقـدم کی
هغه که خوږ و اوکه تریخ ژوندی کړه

زوی :

د وطن مورې سـتا افغـان بـچی یم
دنیـا پو هــیږی د انســان بـچی یم

د ګاونـدی سـره به وکـړم حسـاب
د حق حسـاب، د مسلمان بـچی یم

می / ۲۳ / ۲۰۲۳

تورنتو – ایجکس – کاناډا

د وبپاڼې د پرانستلو(۲۰۲۱/۹) راهیسې

د لوستونکو ټوله شمیره 1139568

د اړیکو لپاره، په درنښت تاسو نه بلنه کبږي په لاندینیو پتو موږ سره په تماس کې سۍ

nasharat@ariana-afghanistan.com او یا info@ariana-afghanistan.com

د مدنی او سیاسی حقوقو د بین المللی  میثاق د ۲۰مې مادې پر بنسټ، د جنگ دپاره تبلیغ او، مذهبی، توکمنی، ژبنی او داسی نورو  کرکو ته هڅول او بلنه،  څې  په زور او زیاتی اوړي،  ممنوعه خپرونې بلل کیږي او د خپریدو نه به ئی ډډه وسي.