شناخت «هاتف مختار» از زن افغان!

۲۰۲۳/۰۴/۰۷

شناخت «هاتف مختار» از زن افغان!

در یکی از برنامه های «تلویزون » نو تأسیس «نجفی – خلیلزاد؟»، با یک صحنۀ مشاجره برخوردیم. گرداننده یک زن جوان که دو “زن” و یک “مرد” را برای صحبت، در یک پروگرام، تحت لوحۀ “دیدگاه” دعوت نموده بود.

درین سن پیری، تکلیف شنوائی کسب شدت نموده است، در همان لحظه، آلۀ تقویت کنندۀ شنوائی را، به گوش نداشتم و مقدمۀ صحبت گرداننده را صریح شنیده نتوانستم. هدف شنونده این نیست که روی اظهارات، فرد فرد تبصره، انتقاد و یا تأئید نظرات آنها را داشته باشد و به اصطلاح معمول در مشاجره سهیم گردد، که ممکن همچو «میدیاهای تبلیغی» به آن علاقه داشته باشند، زیرا توجه و تلاش آنها به شنوندگان «سبسکرایب شده»، بیشتر است،

آنکه مطالب معلوماتی مفید وحقایق برای انسانها، انتقال دهند. تبلیغات یکجانبه و غیر «نیوترال» آزار دهند است و خسارات ببار می آورد.  شنیدن نظرات مختلف عیب نیست، و باید یکدیگر شنیده شوند، اما بدون اینکه بر فرد اعتراض صورت گیرد که چرا طور دیگر فکر می کند و یا اینکه بر شخص تعرض شود. او هم اگر چیزی در ذهن داشته باشد و بخواهد، باید هم چنان بتواند اظهار دارد. دانشمند و متفکرمعروف قرن بیست، “هنا آرینت” گفته است که: «هیچ فکر خطرناک وجود ندارد، بلکه  خود فکر کردن خطرناک است.” بناءً این مربوط خود انسان است که توانمندی فکری خودش را چگونه می تواند بسنجد و کنترول شده سخن گوید. اینکه هر انسان “انفرادی” اگر زن است و اگر مرد، دارای “کرامت” مساوی بوده، و از تعرض شخصی مصوون است، به همه باید واضح باشد، و باید هم چنین باشد. قبل از همه باید یادآوری شود که “زن”، “زن” است و “مرد” هم “مرد” است. همه دارای کرامت مساوی اند. این فرقی ندارد که این فرد زن و یا مرد در کجا زندگی می کند و یا پیرو کدام دین و مذهب است. وقتی درین “برنامه” از هر یک پرسش بعمل آمد، تا هریک بالنوبه، دیدگاه خود را در رابطه با آنچه که در سال گذشته در افغانستان بر زنان آنکشور گذشته است، بیان دارند، نخست به خانم دوم از سمت چپ در تصویر، که اسم ایشان را «میترا مهران» یاد کرده اند، نوبت سخن داده شد. بار دیگر نویسندۀ این مطلب تأکید می ورزد که هدف او در موضعگیری فردی خودش نسبت به اظهارات آنها نیست، به خوانندگان محترم، پیشنهاد می گردد که اگر فرصت داشته باشند و هم بخواهند، خود بشنوند.

وقتی نوبت به آقای “هاتف مختار” رسید، شنوندگان ممکن با مقدمه چینی و یا بهتر گفته شود، با طرز “صحبت” آقای “هاتف مختار” از سائر پروگرام ها، تا حدی بلدیت حاصل کرده باشند، او همیشه با جملات تقریباً “ثابت” قبلاً تنظیم شده حرف می زند، تمایلات “مذهبی” و “ملی؟” که ممکن خودش از همه مفاهیم چون “ملت مسلمان” و “مجاهد” تعریف خاص خود را داشته باشد، آغاز می کند. از گفتار او، استخراج شده نمی تواند که بطور نمونه به  اتباع دولت افغانستان که غیر از پیروان “دین” اسلام، مانند “هندو” و یا “سیکهه” اند، چه حق قایل است.

و هم چنان واضح نیست که ایشان “ملت مسلمان” و یا “منافع ملی” را چگونه تعریف کرده باشد. افغانستان کشور “کثیرالایتنی” است، می تواند، تفاوت های کلتوری و یا  درعادات و رسوم، هم وجود داشته باشد. لباس پوشی و عادات ثقافتی دیگر داشته باشند. در افغانستان “اتحاد سیاسی” لازم است، که به این “بحران خونین خاتمه بخشیده شده بتواند.” “هاتف مختار” در استدلال خود همیشه از دورۀ اخیر حکومت و حضور قوای «خارجی»، «بمباران ها» و از «مادر بمب» نیز نام می برد. او مانند مبلغین و سخنگویان «تسخیر کننده» که مدعی نمایندگی از «امارت اسلامی» می باشند، مکرراْ کلمات مشابه را به کار می برند و از شکست قدرت بزرگ با ۴۰ کشور جهان نام می برند. آیا در صف مردمان افغانستان عقل و خرد و توانمندی و سائر امکانات ندارند، تا در رابطه با فعالیت های غافلگیر کننده و فریبندۀ این چنین افراد، که بر ضد انسان و انسانیت و خلاف کرامت انسانی عمل می کنند، افشاء کنند و به حرف های پوچ آنها، باور نکنند؟ اینها جامعۀ ما را به کجا سوق می دهند. لطفاً به این تصویر نطاق “تلویزون” نظر اندازید و بعد به تصویر خانم جوان افغان، “دوشیزه فهیمه حمید” نظر اندازید که ممکن شصت سال قبل، در زمان سلطنت برای امرار حیات روزانه در دو وقت به فعالیت های مطبوعاتی و نویسندگی مصروف بوده اند که توجه یک خانم «کوهنورد انگلیسی» را به خود جلب نموده و درکتابش از اوبا کلمات “غلبۀ افغان” یاد کرده است. آیا گردش به عقب نیست؟ موتور آنرا کی ها کنترول می کنند؟

 هموطنان و جهانیان همه که علاقمند به وقوع حوادث اند، هم چنان در مورد آگاهی دارند. حال آنچه ممکن قابل جلب

توجه باشد، درین “تلویزون” نو تأسیس که “گفته می شود” که مؤسس آن، همان افرادی اند که یک زمان “تلویزون طلوع” را، بعد از سال ۲۰۰۱م، تأسیس نموده اند و از نامهای «نجفی -خلیلزاد؟» یاد شده است. بهر صورت در جریان «مناقشه»، آقای «هاتف مختار»، در برابر خانم» یاد شده عکس العمل زشت و آمرانه نشان داده است، که شنوندگان محترم خود می توانند، بشنوند. در عین حال مدعی شده است که گویا بر ضد امریکا سخن گفته است و  چنین وانمود می سازد، که بنابر ضدیت او با “امریکا”، باید برایش امتیاز داده شود.

اینکه ضدیت خود را بر ضد امریکا، بیان داشته است، در اختیار اوست، آیا استعمال  این «سلاح» ها را که «ساخت امریکا» بوده است و در یک مرحلۀ قبلی به «مجاهدین او» تسلیم داده شده است، هم چنان محکوم، می کند؟ یا اینکه از قهر شدن «گلبدین حکمتیار، امیر حزب اسلامی»، بیم دارد، که می گویند حد اعظمی «راکت های ستینگر» را دریافته بود. «هاتف مختار»، در جریان صحبت در خطاب به  این خانم طوریافاده نموده است، که گویا او به «زن افغان» نمی ماند و حتی بر لباس او نیز اعتراض داشته و در عین حال بر جامعۀاسلامی” افغانستان تکیه کرده است که “یک جامعۀ مذهبی” است، ممکن هدفش لباس پوشی عنعنوی و مطابق شرایط زندگی  در داخل جامعۀ ما در مطابقت با هزار سال قبل نیز بوده باشد. درینجا، نویسنده برای زن افغان، “خانم یا میرمن میترا مهران”، اطمینان می دهد که همه مردان افغان، با چنین برداشت و برخورد خشن “هاتف مختار” همفکر نمی باشند. شما “خانم جوان میترا مهران” نا راحت نه باشید. زنان افغان در مبارزه برای احقاق حقوق آنها و آزاد زیستن، تنها گذاشته نخواهند  شد. درین روزها، حقایق دربارۀ این شخص، “هاتف مختار”، که از جانب یکی از نویسندگان و حامی طالبان، با نام “نظر محمد مطمئن”، شخص نامطلوب خوانده شده است، که حتی او را متهم به جمع آوری پول ساخته است، که گویا از نام “طالبان” کار گرفته باشد.

در طرز تفکر سیاسی خود، این شخص سالها از موقف “بنیادگرائی حزب اسلامی” تحت رهبری، “گلبدین حکمتیار” پیروی می نموده است و حال در حمایت از “جنگی های افراطی” و رهبران “دینی” آنها، حمایت می کند، مدت هاست که ازین شخص  سائر “میدیا ها” در نقش “ستارۀ میدیاهای جدید”، مبلغ افراطی ترین گروهک ها، برای گمراهی عامه کار می گیرند، “حکومت سیکولار” را کورکورانه مانند “گلبدین حکمتیار”،”بی دین”  تبلیغ می کنند. گذشتۀ  مورد سؤال او در “میدیاها” نشر شده است. با دسترسی بعدی این نویسنده  با این اسناد نو، لازم دیده شد، تا بر مقالۀ قبلی، تحت همان عنوان، دوبار کار صورت گیرد. حال باید پرسیده شود که “مرد افغان” از نظر او باید چه بپوشد؟ و قتی بر تصاویر مختلف “معاون وزیر” “امارت” نظر اندازیم که ممکن تخصص خود را در حالت “ریش تراشیده” حاصل کرده باشد و با اشغال وظیفه در کابینۀ سرپرست، به پوشیدن پکول و به نموی ریش آغاز کرده است، آقای “هاتف مختار” بطور نمونه، برای او چه درازی ریش تعیین نموده و هم چنان پوشیدن چه پارچه های لباس را معین ساخته است، تا او را به هویت یک مرد افغان بشناسد. («برقع پشتونی در درک بین المللی به مثابۀ مظهر سیاست جنسی طالبان، شناخته شده است.») اما واقعیت جامعۀ افغانستان تصاویر گوناگون و مخلوط، از خود نشان می دهد که در مورد ضرور ت به بحث نیست. اما وقتی هواداران “تسخیر کننده” مانند “هاتف مختار” از حفظ این “نظام…” حرف می زنند، بطور صریح در حمایت از تحمیل  یک حاکمیت “خودکامه” و “توتالیتر” می باشند، که بشریت تجارب تلخی را با همچو حاکمیت ها، تجربه کرده، آنرا محکوم نموده اند. ممکن “هواداران” حاکمیت این یک “دین” نظیر “هاتف مختار” تحمل شنیدن نظرات دیگران را هم نداشته باشند.

خوانندگان محترم، در بالای این تصویر که زنان افغان را نشان می دهد، چهره های آنها شباهت به چهرۀ پیری مادرم قبل از وفات او نشان می داد و به حال آنوقت آنها، در آن ۶ آگست گریسته ام، که بنابر خبر «بی بی سی» از سختگیری طالبان در فرستنده های «عیسوی» خبر می دادند. در حالی که این نمایندگی ها، پناه و خوراکه برای قربانیان جنگ تهیه می نمود ه اند. حال بطور نمونه این مقام “امارت” با ریش درازتر, از همان مراجع و “جامعۀ جهانی” طلب ادامۀ “کمک های بشری” را می نماید.

بهر صورت  ممکن است، هدف آقای «هاتف مختار» موضوعات کلتوری، رسوم و عنعنات  محلی بوده باشد که می خواهد مراعات از آنرا یک امریۀ جبری بسازد. حال این تبلیغات را باید، برای “نجفی – خلیلزاد؟”  تبریک گفته بتوانیم، که  طاقت لازم ، در برابر چنین مخالفت ها را علیه “سیاست امریکا” از خود نشان می دهند و ممکن است که در زیر پرده ها اهداف مرموز و پوشیده، بازی های تمرین دیموکراسی را جا دهند. اما آنچه توجهی را هم به خود جلب نموده است، عکس العمل او در برابر “صحبت کنندۀ” اول که کلمات او را  به تسخیر کنندگان نسبت داده بود حمله ور تلقی شده می تواند، ممکن  آن کلماتی را که به آدرس «حکومت سرپرست» شنیده است، برایش خوش آیند نبوده باشد، علاوه از اینکه زنان معترض را «به نمایندکی از تمام زنان کشور» نمی شناسد (هیجکس هم چنین ادعا نکرده است)، تذکر می دهد که از جمله آن زنان «فرار را بر قرار ترجیح» داده اند. چه تعدادی از افغانان، بشمول آقای «هاتف مختار» و هم همین نویسنده در مهاجرت باشند، چرا؟ حفظ جان برای هر انسان مهم است. از جانب دیگر هر انسان حق دارد، چه تنهائی و چه گروپی، به اظهار نظر https://www.youtube.com/watch?v=FOXIADz0CZQ

و مظاهره متوسل شود، بدون اینکه سند نمایندگی از جانب کسی را داشته باشد. او ممکن بر ظاهر این صحبت کننده که لباس طبق ذوق خودش را که حق اوست، پوشیده بود، قهر شده باشد و خوشش نیامده باشد، ضمن نشان دادن عکس العمل “مغرورانه”  و توهین آمیزی که نشان داده است، شنوندۀ محترم خود می تواند گوش دهد. مقولۀ معروف متفکرین جامعه شناسی و بشر شناسی می آموزد که: “تمام خباثت از ضعف نشئت می کند.

پایان

از بدو تأسیس این وبسایت

مجموع خوانندگان 1024978

برای ارتباط، احترامانه از شما دعوت میشود به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

[email protected] و یا [email protected]

به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت