عاقبت حرص

۲۰۲۳/۰۳/۲۳

عاقبت حرص

الا ای هشیار! از حرص و طمع امیدی مدار
برای آخر این دنیای فانی بذر نیکویی بکار
مخور فریب این دنیای دون و نا پاینده را
که ترا اندازد در چنین دام تذویر و حال زار
تو که از خاکی و آخر هم درمیان خاکی
بیاندیش به عاقبتت و درفرجام کارت هُشدار
شهرت نیک و بد همه وابسته به اعمال تُست
پاداش این اعمال ات یا بهشت است یا نارومار
آنګه که در محشرترازوی گناه ات سنگین گردد
حسرت خوری و پشیمان از کثیرو قلیل لیل ونهار
و آنگه بدانی حیف که بودی اسیر شیطان و هوس
درروز حشر تو دریابی  آنچه که بایدت و سزاوار

برای ارتباط، احترامانه از شما دعوت میشود به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com

به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت