مصاحبهٔ اختصاصی زلمئ خلیلزاد

شمار خوانندگان این مطلب تا کنون: 1323

۲۰۲۲/۱۰/۲۴

مصاحبهٔ اختصاصی زلمئ خلیلزاد

(با شبکهٔ تلویزیون ایران انترنشل)

درین مصاحبه آغای خلیلزاد از القاعده و سپاه پاسداران گرفته تا  دولت و  اردوی ملی افغانستان و طالبان  مطالبی ارائه میدارد که سؤال های دیگری بر می انگیزد و همچنان نظریات و کامنت های  بینندگان  هم که روی بعضی نکات مهم انگشت میگذارند،  خارج  از دلچسپی  نیست.

برای ارتباط، احترامانه از شما دعوت میشود به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

[email protected] و یا [email protected]

به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت