به تو ای شلاقدار

شمار خوانندگان این مطلب تا کنون: 4790

۲۰۲۲/۰۲/۱۴

به تو ای شلاقدار !

عجبا ! راه پویایی ببند وبگو حکم قرآن است

جهل ، غفلت وبی سوادی برایت نماد ایمان است

هنوز هم فکرتو درریش است وپوشش وپاچه وتفدانی

ګیتی درپی تجلای زندگی وجستجوی کهکشان است

علم را مباح دانی دروغ را روا، قتل را حکم شرع

نزدتو دانش و فهم و ارتقا و عروج، ګمراهی انسان است

خون ریختی، ویران نمودی و سوختی وتکفیر و تهمت بستی

انتحارو انفجار به فتوای تو کار شایسته ی مسلمان است

توان دیدن تکاپو و عروج یک ملت را نداری

بعد این همه، به بهانه بگو که مشکل ما با زنان است

سپرکردی تو بیجا برایت دین و قرآن وحدیث را

ندانستی که آن همه رهنما و ثبوت برای تبیان است

امروزکه با موهومات و عتاب و شلاق فرمان میرانی

 بدان که نا اهلی و ظلم ات حجت تمام پایان است

(هوسی حسین خیل)

برای ارتباط، احترامانه از شما دعوت میشود به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com

به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت