استخبارات و طالبان

شمار خوانندگان این مطلب تا کنون: 11451

۲۰۲۲/۱۰/۲۵

استخبارات و طالبان

طی ۱۴ ماه ګذشته  ادارهٔ طالبان هیچ قدمی در راستای  خدمات رسانی عامه، برنامه های اقتصادی و عمرانی و پیشرفتهای فرهنګی نه برداشته است، هیچ ملاقات، پلان، سفر و فعالیتی از وزیر تجارت، صحت، زراعت، مخابرات، سرحدات، آب وبرق، ترانسپورت وشهرسازی انها در اخبار ها به مشاهده نمیرسد، اما ملاقاتهای مسئوولین استخبارات این ګروه، خصوصاً ملا وثیق  از دوحه و اسلام اباد ګرفته تا تاشکند سرخط خبرها بوده است. اینها صحت، اقتصاد، زراعت، آبادانی و برداشتن قدمهای تعلیمی و فرھنگی اجتماعی را نیمدانند و حامیان آنها (امریکا، انګلیس و پاکستان)نیز به این عرصه های ضروری  اهمیتی نمیدهند ، درعوض منافع شانرا در منطقه مورد هدف قراداده اند. طالبان بااستفاده ازین موقع بر خورد خشن را بامردم پیشه قرار داده  برتری  خود را نسبت یه سایر مردم  تحمیل مینمایند  اینها شناختی به حکومتداری متعارف ،خدمات رسانی  وبرآوردن توقعات مردم و توانائی اجرائی در تقویت اقتصاد، نداشته  فقط با سازمانهای بدنام  منطقه و استخبارات امریکا مصروف اند. جوانان که در زمان غنی تربیت شدند و متخصص و اهل کار بودند بی ارزش تلقی شده و همراه با آنها کدرهای باتجربه از نسلهای تکنوکرات نسبتاً مسن و معمر وتحصیل کرده طی بیست سال ګذشته در خارج نیز چانس کار در عرصه سکتورعامه و یا هم درسکتور خصوصی ندارند. درمجموع یاس و ناامیدی  تسلط یافته استخبارات و همسایګان به ثروت این کشور چشم  دوخته و اربابان امریکایی ، انګلیس و پاکستان انتظاراتً غیر ملی از طالب دارند. آنها به منظور اهداف خودشان طالب را حمایه و طبق قرارداد دوحه تمویل و توقع عملی کردن اجندای خود را از اینها دارند. اما این آمد وشد استخبارت چندان موفق نیز نبوده است، یګانه موفقیت استخبارات همانا کشف محل ایمن الظواهری و قتل او بود. فعالیت و نظارت استخبارات امریکا و پاکستان، استخبارات انگلستان  این استعمارگر کھن، مانند ګذشته برحال و  و پا برجااست.

همه روزه اطلاعاتی مبنی بر کشتن و از بین بردن عساکر دوره جمهوریت در هر ولایت به ګوش میرسد، متخصصین ورزیده را مجبور به فرار از وطن مینمایند، مردم را غرق اوهام  وخرافات ساخته از معارف و زندګی مدنی  دور ساخته اند.

اقتصاد کاذب وبی معنا صرف وابسته به بسته های دالر از خارج بوده، تولید ملی ضعیف و پول خارجی دوباره در حال رایج شدن است. قاچاق وسایل نظامی، اثار تاریخی، فلزات، البسه نظامیان، تیرهای وسایط نقلیه، ارسال زغال سنګ، احجارقیمتی و نیمه قیمتی ماربل، چوب، حیوانات و ماشین الات به نرخ ارزان دوام دارد. وسایط نقلیه پاکستانی در داخل کشور ازادانه رفت وامد نموده، دریوران محلی را به بیکاری مواجه ساخته اند، اسرار نظامی و ملکی کشور در دسترس دشمنان تاریخی  قرار ګرفت و به تعصبات و نفاق دربین مردم دامن زده میشود. آثار تاریخی و ارزشهای ملموس وغیر ملموس ملی در حال زدودن اند.

فقرگسترده؛  تلاش فرارازکشور،بيکاری ، مشکلات محیط زیستی، کثرت امراض، شیوع بیسوادی، تسلط خرافات، فتالیزم، توحش و انفلاسيون مردم را دچار واهمه ساخته است، منافع علیا ملی و میهنی مطرح نيست ، امریکا و ګروه اجیرطالبی اش فرصت تحصیل و بازسازی را از ملت ربوده اند. همه ی اینها نتیجه تفرقه سران حکومت قبلی و فساد تنظیم شده آنها و قرارداد خاینانه دوجانبه امریکا و طالب دردوحه است.
درین میان رییس اداره طالبان عبدالحق وثيق، بطورغیر شفاف و پنھانی  مصروف سفرهای چاکرانه است. طی مدت کمی، سفرها بازدیدها و ملاقاتهای استخباراتی مایه تشویش همه ګردیده است.مسئله حل پرابلمهای حاد اقتصادی و اجتماعی فدای فعالیتهای استخباراتی شده است. اکنون مسئولیت درجه اول قشر باسواد است تا در حل معضلات قدم ګذاشته، باهم متحد ګردند. یک لحظه از آګاهی دهی فروګذاشت ننمایند،واقعیتهای پنهان را برملا سازند. دو نکته مهم عبارتند از: پند وعبرت ازدودهه ی ګذشته و بیدار ومتحد ساختن مردم. مبرمیت امروزی ما همین دو نکته است.

برای ارتباط، احترامانه از شما دعوت میشود به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com

به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت