برایت مینویسم

شمار خوانندگان این مطلب تا کنون: 4607

۲۰۲۲/۱۰/۰۷

برایت مینویسم

برای آن کتاب آغشته یی در خون مینویسم
گهی بهر دل آن مادر دل خون مینویسم
اگر قلم را در دستان  ات شکستند ظالمانه
برایت افسانه یی غمگین تر از مجنون مینویسم
اگر تو هزره ومن تاجک و پشتون هستم
برای درد و بهر این دل محزون مینویسم
اگر کیش ات جدا و آیین ات دیگری است
برای اخوت وآرامش زیر یک ستون مینویسم
همه فرزند آدم واز خاک یکسانیم
برای نکوهش تعصب بدون چرا و چون مینویسم
اگر کاج و کوثر و موعود ات را ویرانه کردند
برای کشورم تا مرگ و مرز جنون مینویسم

هوسۍ حسین خیل

۱۴۰۱/۰۷/۱۰

برای ارتباط، احترامانه از شما دعوت میشود به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com

به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت