اعلامیۀ

شمار خوانندگان این مطلب تا کنون: 0

۲۰۲۲/۱۰/۰۱

اعلامیهٔ
مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان

تبرخون چکان تروریستان حرفوی بر کمر “کاج” نشست

“رفتند که بخوانند وبسازند وطنم را
خون کرد کتابش و شکستند قلمش را “

 به  تاریخ ۳۰ سپتامبر۲۰۲۲،  ،ساعت شش و نیم صبح، باز هم گروههای وحشی و جنایت  پیشه در مرکز آموزشی “کاج” در کوچه نقاش دشت بر چی دست به جنایت عظیم بشری زدند. این دومین باری است که مرکز آموزشی “کاج” که قبلا زیر نام مرکز آموزشی  “موعود” فعالت داشت مورد حمله انتحاری قرر میگیرد. مرتبهٔ قبل در سال ۱۳۹۷ نیز مورد حمله هدفمند  انتحاری قرار گرفت که دهها دانش آموز آن کشته و ز خمی شدند. مهاجم انتحاری در نخست نگهانان این مرکز رابه ضرب گلوله کشته و بعد خودش را  دقیقا ً در سالونی که دانش آموزان برای سپریی کردن امتحان آموزشی کانکورنشسته بودند میرساند و بعد از تیراندازی، خودش را منفجر می کند. زمان انفجار بیش از چهارصد دانش آموز داخل سالون بودند که اکثر قربانیان این جنایت، دانش آموزان دختر هستند که در قسمت اول سالن نشسته بودند. بر اثر این انفجار ۸٥ دانش آموز به شهادت رسیدند و بیشتر از صد نفر زخم برداشتند. دیروز جمعه ۳۰ سپتمبر۲۰۲۲) ۸ میزان ۱٤۰۱ (۳۵ جسد دفن شد که ۳۲ جسد متعلق به  دانش آموزان د ختر بود و حدود ۵۰ دانش آموز هنوز هم ناپدید هستند.

“دیده بان حقوق بشر به تاریخ ۶/۹/۲۰۲۲، با نشر گزارشی گفت: که  پس از سلطهٔ طالبان بر افغاستان، ۱۳ حمله انتحاری بر مواضع شیعیان که عمدتاً هزاره اند، صورت گرفته و در نتیجه آن حدود ۷۰۰ تن کشته شده ا ند.” با این حمله بزدلانه بر مرکز آموزشی “کاج”، که چهاردهمین حمله مهندسی شده ترورستی بر هموطنان غرجستانی (هزاره) است، دوسیه جنایات گروه های ترورستی قطورتر شد گرچه در ظاهر، مسئولیت این جنات را گروه تروریستی داعش به عهده گرفت، اما چنانکه معلوم است همیشه چنین جنایات بزدلانه از جانب طالبان با همیاری داعش و سایر گروهای تروریستی صورت گرفته است این گروهها در تمام خصوصیات و وحشت و دهشت با همدیگر شبیه و شریک اند و  چه بسی که این قتل عام ها را به  صورت مشترک انجام میدهند. چنانکه دیده میشود، طالبان، داعش، القاعده و سایر گروههای تروریستی، حذف هموطنان غرجستا نی )هزاره ها) و تشیع را همانند هندوها در اولویت فعالت های ترورستی خور قرار داده اند،

این گروههای تاریک اندیش، اعم از طالب، داعش و هم قطاران شان با علم و آگاهی چنان دشمنی دارند، که آموزش علم را برای دختران مباح دانسته و هر گونه آزادی و آزاد اندیشی را از زنان و مردان کشور ربوده اند. اینها به مراکز آموزشی حمله میکنند و آموزگاران و دانش آموزان را به شهادت میرسانند. این ترورستان، طور منظم، به ترویج سیاه کاری، جهالت، خشونت، قتل و کشتار دانش آموزان و سایر هموطنان میپردازند. ، طالبان، داعشیان و سایر کوردلان  وحشی، قلب هزاران خانواده را داغدار و چشمان شان رابه گریه انداخته اند. واضح است که این مقابله جهل با علم محکوم به شکست است و دیری نخواهد پائید که توفان خشم مردم این گروه جاهل را به جایگاه اصلی شان درباطله دان تاریخ بیاندازند.

مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان (مجمع) این عمل بزدلانه و ترورستی را به شدید ترین کلمات تقبیح میکند و خود را درین سوگ و ماتم سهیم می  داند. مجمع باورمند است که این گونه جنایات، هرگز نسل نو کشور ما را نا امید نه میسازد ، اما شدیدا آسیب روا نی  میرساند و سخت عقده  ای بار می آورد. باید با صراحت گفت، این گروههای تروریستی تاریک اندیش و چرکین ضمیر کور خوانده اند که تلاش دارند تا برای منافع کشورهای اجنبی با استفاده از شعار دین، اما با دید تباری و قومی-مذهبی،میان اقوام باهم برابر و با هم برادر نفاق و اصطکاک به میان آورند. این شیطنت های ابلیس گونه گروه های ترورستی به جائی نخواهد رسید. مجمع سخت باورمند است که روز محکمه عادلانه این قاتلان و شرارت پیشگان دور نیست. مجمع، به این اور است که وحدت و یکپاچگی مردم و محکم گرفتن دست همدیگر، یگانه پاد زهر دفع حاکمیت گروه تروریستی طالبان و باداران بیرونی شان است، لذا، همواره تلاش برآن است که نگذاریم بیشتر ازین گلهای آمال مردم اسیرو برده شده در چنگال این وحشیان درنده خوی ، انسان ستیز پر پر گردند.

به امید پیروزی و آزادی افغانستان از چنگال تروریستان و حامیان شان

 مجمع دانشمندان و متخصصان أفغانستان

Fax: +494216580351, asea.afg@gmail.com, Assembly of Scientists and Experts of Afghanistan, Brussels’ Reg. Nr.:168024811535-96

برای ارتباط، احترامانه از شما دعوت میشود به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com

به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت