د خیالونو دنیا

تر دې دمه یواځې د دغه مطلب د لوستونکو شمېره: 0

۲۰۲۲/۰۹/۰۵

د خیالونو دنیا

زه تصویر نه یـمه، زما سـترګې نظر لري
هسی نظر لکه چی، ستا سترکی د سر لري
اورمی دزړه په دنیا بل دی اوخورې دي لمبې
خو زه یی وینم دا لمبـې، تر شا سحر لري
تا خوره کړی ده پـرده، زما په مـخ د ظلـم
خو هـر دوزخ د وتو لاره ،  لري ور لري
ذاهده دومره دي د نفس، په سمندرکی ډوب يي
فکر کوی چی ښــکلا، کــندې د ســقر لـري
د پســرلی په رنګینو کی، تاته برخه نشــته
خیال دی په خیال کی، د څپو په سربسترلري
د کلیـوال  په سـترګو  وکسـه د دنیا ښـکلا ته
 د خیــال دنیــا، نه کـومه هیــله  نه  ثمــر لري

جولای ۲۵/ ۲۰۲۲
تورنتو – کاناډا

د اړیکو لپاره، په درنښت تاسو نه بلنه کبږي په لاندینیو پتو موږ سره په تماس کې سۍ  

nasharat@ariana-afghanistan.com او یا info@ariana-afghanistan.com

د مدنی او سیاسی حقوقو د بین المللی  میثاق د ۲۰مې مادې پر بنسټ، د جنگ دپاره تبلیغ او، مذهبی، توکمنی، ژبنی او داسی نورو  کرکو ته هڅول او بلنه،  څې  په زور او زیاتی اوړي،  ممنوعه خپرونې بلل کیږي او د خپریدو نه به ئی ډډه وسي. د ا. ا. په وبپاڼه کې د یو مطلب د خپاره شوی محتویاتو پازوالئ، د لیکوال  په غاړه دئ.