تکرار تاریخ، همگونی پناهندگی بن لادن

شمار خوانندگان این مطلب تا حال: 1638

۲۰۲۲/۰۸/۰۴

تکرار تاریخ، همگونی پناهندگی بن لادن

اگر معاون رئیس الوزراء طالبان ،بدون ذکر نام شهید!!!، بربنیاد اصول، مصوبات، قوانین  و میثاق های جامعۀ جهانی ،حملۀ طیارۀ بی پیلوت امریکا را بر منزلی در چور پور!! نقض  حق حاکمیت ملی و تجاوز بر حریم افغانستان می داند تعجب آور است  که چگونه منکر کتاب  از اصول می سراید.

سوال این جاست  که آیا تا حال طالبان این کتاب  معرفت با آدمیت را ورق زده  و کدام فصل آن مرور کرده،  وکم ترین ارزش به میثاق های بین المللی قائل بوده اند، و در طول یازده ماه و چند روز  حکمروایی آیا راه و روش و  سیاست های شان با اصول جامعۀ مدنی کم ترین  مطابقت داشته؟ که حالا از میثاق ها می گویند ادعای خود بر پایه  های آن تحکیم می بخشند

طالب در دوحه  به امریکا و جهان بعد بیست  سال هم بستگی با جریانات شناخته شده ای تروریستی(به استثنی داعش)  تعهد سپرد، و در هر محفل و مجلسی جار می زند که امارت اسلامی افغانستان اجازه نمی دهد که خاک ااین کشور  توسط تروریزم بین المللی  علیه هیچ مملکتی مورد استفاده  قرار گیرد.

آیا القاعده در صف اول  این حلقات تروریستی قرار نه دارد؟ آیا  طالبان موقف جامعۀ جهانی و بلاخص امریکا را در برابر ایمان الظواهری نمی داند؟ آیا طالب نه فهمیده که الظواهری یک محکوم فراری بوده و تحت تعقیب مراجع استخباراتی و امنیتی قرار دارد؟ و بر سر او ۲۵ ملیون دالر جائزه تعیین شده؟ پس چگونه طالب خلاف تعهد خود  به الظواهری پناه داده و مصونیت کامل او را تأمی می کند. دلیل چیست و چرا؟

اگر طالب بازهم سیاست پناه دادن اسامه بن لادن را در سال ۲۰۰۱  در مورد الظواهری بر بنیاد پشتونوالی و یا  شریعت  خود تعبییراسلامی تعقیب می کند. باید بداند که این موقف او چه پیامدی داشت و تا هنوز خاطرات حملۀ امریکا و متحدین آن  بر افغانسان زنده است.

بدون شک این حادثه یک چرخش است. که خواهی نخواهی عواقب و پیامد ها  در بر دارد.

مگر این که درکل سازشی بوده باشد و توافقی بین این دو  قرار دادی دوحه صورت گرفته  که  شاید  ختم صحنه اول درامه  است و آغاز قسمت دوم . در غیر آن گذشت چند ماهی عاقبت را روشن خواهد ساخت.

اما برای این ملت عذاب کشیده و نگون بخت  هر ماجراحویی دیگر از تحملش بالا است. ما منتظر تحولی ایم که بدون مداخله و تیله و تمبه ای بیرونی با اراده و خیزش نیروی ملی ایجاد شده آرمان  های به سر نارسیدهٔ اکثریت را تحقق بخشیده  و متضمن صلح پایدار، امنیت و زندگی آدم وارو در پهنای وحدت و هم بستگی ملی باشد. مع الخیر.

ختم

برای ارتباط، احترامانه از شما دعوت میشود به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com

به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت.اهتمام محتویات مندرج دریک مطلب نشر شده در سایت ا. ا. مسئولیت تام نویسنده است.