پروژۀ شاه و عروس شکردره

شمار خوانندگان این مطلب تا حال: 0

۲۰۲۲/۰۷/۳۱

پروژۀ شاه و عروس شکردره

دو روز قبل جناب محترم داکتر صاحب  سخی اشرف زی معلومات جامع و دلچسپی در مورد پروژۀ آبیاری «شاه وعروس» در درۀ زیبای شکردره نوشتند که در آن ساحۀ بهره گیری از زمین و تولید مقدار قلیل برق و مهمتر از همه انتقال آب آشامیدنی از این پروژه به شهریان کابل بود.

در معلومات از اکمال  بند و آمادۀ افتتاح بودن آن تذکر رفته بود.

گفته آمد  که این بند در وقت  جمهوریت قبلی اعمار شده که نه باید اعتبار آن به طالبان داده شود.

چون معضلۀ قلت آب آشامیدنی برای ۵ تا ۶ ملیون باشندگان کابل بی نهایت حاد و سخت  نگران کننده است این خبر برایم امیدوار کننده بود که برای انتقال آب از بند تا کابل چه اقدامات صورت ګرفته؟ داکتر صاحب نوشتند که این بخش پروژه تکمیل نه شده.

متعاقباً داکتر صاحب اشرف زی تحت عنوان تصحیح نوشتند که این پروژه مربوط جمهوریت اول«محمد داوود» است.

با معلوماتی که داشتم و تا جایی که حافظه یاری می کرد، متیقن بودم که اشتباه صورت گرفته، که در دور دوم ریاست جمهوری حامد کرزی سر و صدای این پروژه بلند شد و در دوران اشرف غنی خبر های مبنی به جریان کار آن به نشر رسید.

به هر حال برای کسب معلومات ثقه و رفع اشتباهات  وعده سپردم که با دانشمند محترم جناب عبدالعزیز فروغ که در زمان جمهوریت، بعد از قتل مرحوم خرم، به حیث کفیل وزیر ایفای وظیفه می نمودند، و یکی از مجرب ترین و سابقه دار ترین متخصصین پلان گزاری افغانستان بودند در تماس شده طالب معلومات شوم.

امروز یکشنبه ۱۲ ظهر به وقت کلیفورنیا تلفونی با فروغ صاحب تماس گرفته بعد از مصافحه و اشتراک شکوه و شکایات صحی اصل مطلب را مطرح کردم. فروغ صاحب فرمود« نی آقای عباسی، این پروژه در فهرست فعالیت های انکشافی جمهوریت شامل نه بود. پلان هفت سالۀ جمهورت کتابچۀ  جیبی نیست راپور بزرگ نشر شده است و موجود و پروژۀ شاه و عروس در آن شامل نه بود»

«در اواخر دهۀ شصت پروژۀ بزرگ آبیاری کابل که توسط متخصصین شوروی تکمیل شده و توسط قرضۀ بانک جهانی تمویل می شد شامل بهر برداری از منابع آب زیزمینی ولایت لوگر و اعمار یک بند آب در چهار آسیاب بود. و هم چنان بخش سوم پروژۀ آبیاری پروان»

فروغ صاحب فرمود که  «تورن اسمعیل خان به حیث وزیر آب و برق ساختمان این پروژه را با یک کمپنی ایرانی قرار داد کرد که کمپنی مذکور ناپدید شد. در زمان اشرف غنی از طریق مطبوعات راجع به این پروژه شنیدم ولی مریض داری و پرستاری از خانم مرحومم مرا از پی گیری موضوعات بازداشت. ساحۀ تحت آبیاری ۲ هزار جریب زمین بیش نه بود اما تا حدی قلت آب را در شهر پر نفوس کابل رفع می کرد.».

محترم غلام فاروق شریف ضمن ا ظهار خوشنودی از تماس من با فروغ صاحب و ستایش از شخصیت و علمیت شان و همچنان از همکاری شان با آقای فروغ در فاکولتۀ اقتصاد در تهیۀ دروس تذکر دادند، جناب شریف از من خواستند تا تمنیات و سلام شان را به فروغ صاحب وسیله شوم. من پیام را با تفصیل آن به آقای فروغ دادم و این است جواب فروغ صاحب که بدون کم و کاست به عرض می رسانم«با عالم ناشناسی احترامات خود را به شریف صاحب می رسانم ولی من در زمان تدریسم در فاکولتۀ اقتصاد همکار و اسیستانتی به این نام نداشتم.»

برای ارتباط، احترامانه از شما دعوت میشود به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com

به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت.اهتمام محتویات مندرج دریک مطلب نشر شده در سایت ا. ا. مسئولیت تام نویسنده است.