فراز وفرود کودتای 26 سرطان در چند جمله

شمار خوانندگان این مطلب تا حال: 1628

۲۰۲۲/۰۷/۲۱

فراز وفرود کودتای 26 سرطان در چند جمله

کودتای سپید 26 سرطان 1352  باکشته شدن حبیب الله زرمتی که از هیجان  تانک اش به دریای کابل افتاد،  مثل انتقال قدرت از یک پسر کاکا به دیگرش بود.
دراعلان جمهوریت که با بیانیه خطاب به مردم سردار داوود خان از رادیو پخش شد برای اولین بار از کلمات غیر معمول درنشرات سرکاری مثل : انقلاب، رهبر، رفقا، کمیته مرکزی ، طبقات زحمتکش وجمهوریت استفاده شده بود.
انتشار نامهای رفقای کودتا که از طرف رهبر از میان قابچین های مورد اعتماد دوران صدارت ویا ورثهٔ شان وهمچنان  تعداد قابل توجه بخش پرچم حزب دیموکراتیک خلق که آگاهانه از نام ونفوذ سردار داوود خان منحیث تخته پرش برای مرحله دوم استفاده میکردند، فضای شک وتردید را به میان آورده بود.
نمایش درامه ی  بنام لویه جرگه فرمایشی برای بعیت گرفتن و مسخره تر از آن برچسپ کودتای خیالی بالای شخصیت آگاه، صدراعظم دوره شاهی محمد هاشم میوندوال ودوستانش آب سرد بالای تب سوزان جمهوریت خواهان پاشید.
اگر انگیزه کودتا جنگ قدرت بین عموزاده ها یا رقابت های فامیلی، از حاشیه به متن آمدن ویا خدمت به مردم ،خودخواهی ویا هردلیل دیگر بوده باشد، بر افروختن آتشی بود که هیزم سوخت آن تا امروز مردم افغانستان می باشند.
وزرای تحصیلکرده ومتخصص  دوران شاهی جای خودرا به صاحبمنصبان پایین رتبه  واشخاص بدون تجربه وبدون تخصص اماوفادار به رهبر داد.تنها در سکتور مهم امنیتی:
قدیر  پولیس پایین رتبه ترافیک بحیث قوماندان عمومی ژاندارم وپولیس
فبض محمد وزیر داخله تحصیل کرده شوروی بدون تجربه کاری که در ماهای اول وظیفه خود چهل معلم را بحیث ولسوال مقرر کرد.
غلام حیدر رسولی وزیر دفاع مدیر مکلفیت متقاعد.
برای توضیح این ادعا چشم دید خودرا با شما شریک میسازم:
در دهه که بنام دهه دموکراسی یاد می شود سردار عبدالعزیز والی غزنی بود که با تمام قدرت از راه یافتن میوندوال به کرسی پارلمان از ولسوالی مقر جلو گیری  کرد
غلام حیدر رسولی نیز در همین ایام بحیث مدیر مکلفیت غزنی ایفای وظیفه می نمود. اوکه به بته فقیری وعقلای مجانین علاقمندی خاص داشت، دربین هردو گروه از اعتبار خاص بر خوردار بود.
عصر یک روز پنجشنبه غلام بهلول موتروان والی ( امیدوارم  زنده باشد)  که دوست برادرم بود مثل همیشه داخل دوا خانه فیضی شد ویعد از احوال پرسی گفت:
”  امروز والی صاحب نظر به شکایت یک شخص که پسرش غیر محارب بود و مدیر مکلفیت پنجصد افغانی ازاو گرفته بود، مدیر مکلفیت را احضار وپنجصد افغانی را که هنوز درجیبش بود گرفته  وبه عارض داد. بعد از دو ودشنام برایش گفت در ظرف بیست وچهار ساعت غزنی را ترک کند.”
فکر کنم که بعد ازاین دوسیه به تقاعد سوق داده شد. و  بااعلان جمهوریت یکی از پایه های اساسی آن شد!
یکی از بهترین وتاریخ ساز ترین تصمیم داوود خان منع تخلص قومی – تباری ومنطقه ای بود.
پایان

برای ارتباط، احترامانه از شما دعوت میشود به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com   و یا info@ariana-afghanistan.com

به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت.
اهتمام محتویات مندرج دریک مطلب نشر شده در سایت ا. ا. مسئولیت تام نویسنده است.