جرگه؟؟؟

شمار خوانندگان این مطلب تا حال: 2961

۲۰۲۲/۰۷/۰۱

جرگه؟؟؟

جرگه، لویه یا کوچنی، نشست یا ایستاده پا، اجماع یا شورا، علما یا عوام، منتخب و یا منتصب، آن چه فعلاً در شهر کابل پایتخت افغانستان  جریان دارد ریخته شده در قالب تنگنای عقیدوی حکومت بر سر اقتدار است، و در آن خلاف شایعات گوناگون زنده جانی به نام آخند زاده ملا هیبت الله در مقام رهبری این تنظیم سخنرانی کرد، اگر حکومت سرپرست این اجماع را وسیله قرار داده به خواسته های مشروع و مدنی زن و مرد افغانستاان وقعی قائل شود و پهلوی مردمی خود را با آوردن اصلاحات لازم نشان دهد باز هم توقع بیشتری از این  جریان و با شناخت عمیق از فرهنگ و افکار، باور ها و سطح فهم و دانش اکثریت شان نمی رود.

گلایه های دعوت نه شدن از چوتاران، قلدران و داره ماران چپاولگر مفسد بیست سال پیش در این اجلاس به نام سیاست گران و رهبران قوم بی حد اضافه خواهی دیده درایانه است، نامعقول و تعجب آور. یگانه امتنان از طالب عجالتاً رهایی گریبان ملت از چنگال این قماش است که اگر این اجماع برای عدالت خواهی پیشنهاد مؤاخذه و محکمۀ این قماش و ضبط جایداد منقول و غیر منقول و ذخایر بانکی شان را نماید. کدام سیاست گر ؟ همان هایی که این وطن را برای منافع خود و باداران شان به بربادی کشاندند..

البته عدم شرکت زنان در این اجماع مظهر بیگانگی این نظام به معرفت و اصول شریعت اسلام است..

حد اقل اگر این اجماع وسیلۀ باز کشایی مکاتب متوسطه و عالی دختران شده وانگیزۀ تجدید نظر برنوعیت حجاب و شرائط زندگی اجتماعی طبقۀ اناث گردد غنیمت است.

سوء استفاده ای حکمرانان هر دوره در پنجاه سال اخیر از لویه جرگه ها بحث مطول علیحده است