کار ښه دی

تر دې دمه د دی مطلب د لوستونکو شمیره : 3679

۲۰۲۲/۰۶/۱۵

کار ښه دی

عشق ښـه دی، نشـه ښـه ده، خُــمار ښه دی
ژوند ښه دی، مستې ښه ده، او کار ښه دی
ګل ښه دی، چمن ښه دی، سـاحـل ښه دی
ناست درسره څنګ ته، ښکلی یار ښه دی
شپه ښه ده، سپوږمۍ ښه ده، شوګیر ښه دی
ښه ده د وصال رڼا، ستوری د سهار ښه دی
ښــه دي شــنه مـنګی کی ، د ګــودر اوبـه
ســوری د اوربـل  یـا  د چــنـار ښـــه دی
ځمـګه ښـه، انسـان ښه دی ، هـوا ښـه ده
دښتې ښې دې، کلی ښه دی او ښار ښه دی
جنګ ښه نه دی، سوله ښه، ورورې ښه ده
کور ښه دی، بچي ښه، مور او پلار ښه دی
ښــه ده مـیـنه، ښــه ده  د وطـن مــیـنـه ده
خــپـل می کلـیوال، خپل وطــنـدار ښــه دی

می/۵/۲۰۲۲
تورنتو – کاناډا