اگر ما خود خانۀ خود آباد نسازیم!

شمار خوانندگان این مطلب تا حال: 1435

۲۰۲۲/۰۵/۱۸

اگر ما خود خانۀ خود آباد نسازیم!

برحسب عادت و ایجاب مصروفیت اختیاری هر پگاهی به درب رسانه های مشهور می کوبم تا اگر مطلبی به درد بخوری به ارتباط وطتم دستیاب گردد و یا موضوع بکر و دلچسپی برای بحث روز های شنبه برنامۀ تلویزیونی ام  پیدا کنم. در تحلیل های سیاسی و پخش اخبار جبهه گیری های عقیدوی و تأثیرلت رقابت میراثی جنگ سرد نما مسلماً پیداست، که علی رغم شهرت رسانه در باور کردن صدق  مطلب باید محتاط بود، که انگیزه چیست و برای تأمین کدام هدف تبلیغ صورت می گیرد.

قبل از سر زدن به فیس بوک؛ تویتر، صفحات هردو آریانا افغانستان را می کشایم مثل این که با جمعیتی ازدوستان عزیز به مزار دوست محترم ام، زنده یاد ولی احمد نوری برای اتحاف دعا می روم.

وقتی متوجه می شوم که ذوات محترم و معتبر جامعه  با غنای دانش، فهم، تجارب،  مطالعات و سلاست و صلابت در نویسندگی برای دفاع از واقعیت ها در یک سنگر مشترک مبارزه نموده به حکم ضمیر روشن و رسالت تنویر سعی می ورزند تا افکار نسل جوان معصوم را از مسموم شدن توسط  تبلیغات هدف مند ناشی از انگیزه های نهفته و اسرار آمیز در امان نگهدارند و نه گذارند که  واقعیت های  تأریخی با نفوذ علایق شخصی تحریف شود.

البته با فهم و درک ضرورت چنین مبارزات،  برای من بر بنیاد یک دلیل خاص نومیدی رخ داده و حتی در شرکت خودم در بعضی مباحث احساس گناه می کنم که چرا در این وضع نهایت بحرانی و قهقرایی وطن ما و وقوع این همه حوادث خون بار، ویران گر و تباه کن و استیلای مرگ بار هیولای فقر و مسکنت بر اکثریت جامعه، فراری شدن ده ها هزاراهل فن و تخصص. ورشکستگی و فروپاشی هم جانبه،  غامض بودن، مغلق بودن وضع سیاسی، محکوم ساختن تعذیب، شکنجه و جزا دادن ملتی  توسط ابرقدرتی به خاطر تقصیر واشتباه خود شان و نوکران شان، با نظارت بی رحمانۀ فر رفتن تدریجی ملتی در لجن زار بلعندۀ نابودی با کم ترین امید بیرون رفت.

چرا دانای ما، آگاه ما ، چیز فهم، خبره، فرهیختۀ و منور وطن پرست ما، که همه مرجع امید و چشم و چراغ این وطن بوده، پیشوا و رهنمای  ره گم کردگان اند، به عوض عطف توجه جدی و آنی بر این مصیبت و فلاکت هلاکت بار با زمینه سازی هم بستگی اندیشه های تغییر، اصلاح، رفاه و نجات با مساعی مسیر بخشیدن افکار و اندیشه ها برای رهایی وطن از این وضع رقت بار کنونی.، درگیر منازعات و مشاجراتی اند که سودی به حال وطن و مردمش نه داشته و تطابق به توقعات جامعه از این قشر نیست.

آیا ملامتی این وضع را دسیسۀ اجنبی بدانیم که قصداً قشر کار ساز وطن را با جنگ به هم دگر مصروف ساخته تا در تأمین اهداف شان موفق شوند!! گمان نه برم.

با تمام احترام به شخصیت، علمیت بعضی از نویسندگان محترم سؤال خلق می شود که بدون در نظر داشت واقعیت که هرسخنی را محلی و بحثی را موقعی است، در شرائط حاکم فعلی بر جامعه  مفیدیت  و تأثیرات پدیده های دنباله دار خود را و نوشتن صدها مقاله برای ثبوت یک ادعای ناحق از یک منبع معلوم، صرف برای آرامش روان مضطرب انتقام جوی خود،  در عصر کنونی چیست؟ و کدام هدف را برآورده می سازد؟ شاید در لای محتویات نویسنده عقیدۀ شخصی خود را بگنجاند که خواننده را اغوا و نویسنده را مسرت روانی بخشد و تیری باشد به سوی هدف.

به هرحال گیرم مطلب کثیرالفصلی  یک موضوع تاریخی باشد، اما ارتباط بخشیدن آن به رویداد های چهل و چند سال اخیر، و فواید تدریسی و تنویری آن سؤال برانگیز است.

چندی قبل در همین وبسایت از دانشوری ها و تخصص در بعضی رشته های علمی مباحثی صورت گرفت. البته داشتن دپلوم بلند تحصیلی در یک بخش یک علم پهناور مظهر علمیت است، ولی ابتکار ایجاد یک فرضیۀ علمی در رفع یک بحران و یا ارزیابی یک حالت خاص نمودار تخصص در آن علم است که در جورنال های معتبر علمی دنیا به نام متخصص و یا تیم همکارانش نشر می شود، و لو که متخصص علم اقتصاد بیش از صد اثر تأریخی، ادبی، سیاسی و فرهنگی داشته باشد، برازندگی تخصص درعلمیت یک رشته  آفرینش شخصی ویا جمعی  در جوکات یک مؤسسۀ تعقیقاتی «Think Tank» اثری است که یکی از صدها مشکل ممالک جهان سوم را مورد تحقیق قرار داده فرضیه های علمی را برای رفع چنین معضله و یا معضلات معرفی کند. که متأسفانه تخصص ها در جامعۀ ما به چنین شیوه به کار گماشته نه شده.

مثلاً برای اقتصاد دان افغانستان بحران کنونی اقتصادی ، با قطع ۹۰ فیصد عواید یک مملکت بهترین قضیۀ تحقیقی است که دولت مدار افغانستان برای سر را بالای آب نگهداشتن چه تدابیری اتخاذ کند و چه سیاست های اقتصادی را به کار بگمارد..

 هم چنان تحول کنونی سیاسی و روی کار آمدن یک زعامت فاقد مشخصات پذیرفته شده ای دولت داری. آیا ظرفیت تغییر و تجدید نظر بر روش ها، اصول و عقاید ای زعامت وجود دارد؟ امکانات سهمگیری،vanguard وهمکاری اهل فن و تخصص موجود است؟ فشار های سیاسی و اقتصادی جهانی تا چه حد در تغییر وضع تإثیر گزار است؟ تداوم این محدودیت، قیودات، سخت گیری ها وسلب حقوق مدنی مخضوضاً قشر اناث، و انزوا گزینی و تک روی متضمن دوام چنین رژیمی است؟ آیا خود زوال می کند و یا برای زوالش زمینه سازی می شود؟ تحلیل سازمان دهی های مقاومت با شناخت کامل چهره های مطرح، مطالبی است که توسط متخصصین علوم سیاسی با در نظر داشت عوامل خارجی و داخلی به حیث قضایای تحقیقی یا Case Analysis  مورد ارزیابی قرار گیرد.

ادارۀ وبسایت بخش اختصاصی را برای گرد آوری نظریات اهل خبره و متخصصین هر رشته بکشاید، اندیشه های اصلاح طلبی و بهی خواهی متفکرین در جهت  منافع ملی وطن ما مسیر یافته نتایج سودمندی دستیاب گردد، اهل خبرۀ وطن رسالت واقعی و مسؤولیت های ملی خود را درقبال این حالت نهایت وخیم درک و ایفا نموده این خانه را از فرو پاشی و بربادی بیشتر نجات دهند.

و من الله توفیق    

محترم عباسی صاحب آریانا ـ افغانستان .کام، با در نظر داشت تطابق نظر، باکمال احترام به ندای شما لبیک گفته و درین راستا وظیفتاً از هیچگونه همکاری و همراهی دریغ نخواهد کرد.
سیدال هومان