اخبار جعلی

شمار خوانندگان این مطلب تا حال: 1537

۲۰۲۲/۰۴/۱۴

اخبار جعلی
یا
Fake News

اخیراً به تمسک از هفته نامۀ  DW دویچه ویله جرمنی در مطبوعات کشور خبری اشاعه یافت که گویا در کنار مؤفقیت های نظامی دیگر گروه به اصطلاح “جبههٔ مقاومت” در پنجشیر، اندراب، بغلان و سائر  جا های نامعلوم دیگر، نیرو های خاص کوماندوی مجرب و آموزش دیده میدان محاربه توسط امریکا و قوای ناتو، به این گره پیوسته است. این خبر در محیط متداول اطلاعات مشکوک کنجکاوی و شکاکیت مرا برانگیخته وادارم ساخت  تا حقیقت بجویم و واقعیت بیابم، لذا فی الفور به اصل منبع  مراجعه نمودم تا اگر تفصیلات بیشتری دستیاب گردد. بلی منبع اصلی که عبارت از دویچه ویله دری است این خبر را نشر کرده و منبع اصلی آن را راپور ربع اول سال۲۰۲۲م “مفتش خاص عمومی باز سازی افغانستان”(SIGAR) وانمود ساخته که حاکی از پیوستن شماری از پرسونل نیروهای امنیتی حکومت پیشین به جبهه مقاومت ملی افغانستان است. چون متن خبر دویچه ویله با متون مطبوعات افغانی به شمول افغان جرمن آنلاین و آریانا افغانستان آنلاین و طلوع و هشت صبح وغیره تفاوت نداشت، بازهم  قناعت مرا فراهم نه ساخته برای دسترسی به تفصیلات مزید  مجبوراً به متن انگلیسی دویچه ویله که باید عین خبر در آن نشر شده باشد، مراجعه نمودم. ولی با کمال تعجب و تحیر دریافتم که در بخش انگلیسی دویچه ویله حتی یک کلمه را هم  در مورد پیوستن کوماندو های حکومت پیشین به گروه یا جبهۀ نام نهاد مقاومت نیافتم و هکذا در سایت های معتبر دیگر از قبیل صدای امریکا و بی بی سی و رادیو ازادی چنین مطلب مهمی اقبال نشر نیافته بود.

دوستان عزیز! شما را بیشتر چه درد سر دهم ، به اجازۀ پیر و استاد، می رویم به سوی روشن ساختن واقعیت به تأسی از رسالت عقیدوی:

برای تائید، تثبیت و تصدیق صحت و سقم این خبر شگفت برانگیز طبعاً سیگار تنها منبعی بود که به آن مراجعه می کردم، که اصل خبر از آن نشأت کرده و اقتباس شده بود.

می دانی هم وطن عزیز به جان برابرم، با تعجب فراوان دریافتم  که در سایت سیگار که منبع اصلی این خبر ارائه شده، حتی یک کلمه هم در این موضوع ذکر نشده و وجود ندارد، و دروغ شاخدار تر دویچه ویله در این است که  در سایت سیگار، آخرین راپور ربع چهارم، (سه ماهه) مربوط سه ماه آخر سال ۲۰۲۱ است(اکتوبر،نومبر ودسمبر سال ۲۰۲۱) که به تأریخ ۳۰ ماه جنوری نشر گردیده، و تا  هنوز از راپور ربع اول، سه ماههٔ سال ۲۰۲۲ خبری،  که دویچه ویله از آن یاد کرده، نیست و این راپور، از خیرات  تان، تا حال نشر نه شده.

قرار لست فوق از سایت سیگار، راپور ربع اول سال ۲۰۲۲ باید به تأریخ سی ام همین ماه یعنی اصافه از دو هفتهٔ دیگر به کانګرس فرستاده شده و نشر
گردد.

کنجکاوی مرا واداشت تا در سایت سیگار بیشتر تفحص نمایم که چرا چنین تهمتی در حق سیگارک بیچاره شده،  که بالاخره جواب سوالم را دریافتم. وقتی صفحهٔ تویتر سیگار را باز نمودم ُاکثریت شاملین آن را فعالین  وابستگان و پیروان واضح  “جبههٔ مقاومت” یافتم و این موضوع را در تویترسیگار به حیث پروپاگند جعلی نوشته بودند. حالا سؤال این جاست که چرا جنین خبر کاذب از قول سیگار در پروگرام دری دویچه ویله راه یافته و آن را به حیث راپور سیگار به نشر رسانیده است که حدس گمان نی بلکه به یقین اندیشه را به یک سو سوق می دهد که در بخش دری دستگاه اطلاعاتی دویچه ویله عناصری با علایق و روابط  خاص سر سپردگی و وابستگی با قدرت طلبان چپاول گر, تجزیه طلبان  فراری با جنایات مشهود در فعالیت اند که چنین جعل کاری را تنظیم و بسیج می نمایند و به خورد جهان می دهند.

نتیجه:

  • هر رسانه قبل از نشر یک خبر لازم و ضرور که در مورد ثقه بودن متن و مأخذ آن تحقیق کند. در این احوال حتی و مأخذات معتبرو مهم در پخش اخبار جعلی وسیله قرار می گیرند.  .
  • به همان پیمانه که انکشاف و جهش سریع  تکنولوجی اطلاعاتی برای عالم بشریت مشعل دار دانش،معرفت و فیض آفرین است همزمان حربۀ است برای معدوم کردن واقعیت ها و کتمان حقیقت ها، وسیله ایست به مراتب مدهش تر و مهلک تر از اسلحۀ ذروی, چه  آن زنده جان محو کند ولی این واقعیت از بیخ برکند، شکاکیت بیفزاید، تفرقه بیفگند و فتنه بر انگیزد ، افکار مغشوش و مسموم ساخته آدمی به بیراهه ببرد. و دروغ را بر صدق و راست استیلا بخشد، با بهره گیری سوء ازالقاب و عناوین و مهارت گفتار و نوشتار به تأسی از عقده، علایق و سلایق، تأریخ مسخ کند واقعیت ها تحریف، در بازتاب دهی عداوت های شخصی ویا مکتبی از خطا کارعیان، ویران گر تباه کن نا عاقبت اندیشی  بتی برای سجده بتراشد و با اسناد جعلی و تکلیف روانی در حق شخصیت های فداکار، ناجی وطن از هلاکت و فلاکت، سرسپردۀ راستین، مدبر، خبیر، دانا و آشنای واقعیت های وطنش؛  فرزند اصیل وطن ناسزا گویند و اتهام های پوچ بندند و عوام را نا دانسته با اکاذیب بفریبانند.
  • ای گردانندگان و مسؤول مدیران ارج مند در صیانت اعتبار و وقار رسانه ات با کمال خبرت،بصیرت،  فراست و آگهی در پی انتخاب مطالب بر مبانی واقعیت ها بر معیار کیفیت باشید تا به فزونی کمیت در فقدان محتوا و واقعیت ها.  
  • امروز عالم آگهی و دانایی است و بیداری و هوشیاری با حقه بازی، توطئه، دروغ بافی، زور گویی، اصرار ورزی بر غلط با احساسات مردم بازی نمی شود ولو که عالی ترین سند علمی در بغل باشد و سرآمد اقران باشی.