آرزوی فقیر

شمار خوانندگان این مضمون: 3578

۲۰۲۲/۰۱/۱۰
هوسۍ حسین خیل

آرزوی فقیر

نه خــــواهان جـــــمهوریت و نه امـــــــارت ام

تشنــــــــــه ی آزادی و نان  وامـــــــــــنیت ام

حال که دســـــــــــــتانم را یــخ بسته چاره چیسـت

من بیچاره اسیر گرسنگی وظـــلمـــــــــت ام

گـــــــر آینـــده یی خواهم برایم  تصویر کنم

در آن خواهان ذره یی آرامش وصــمیمـــیت ام

گــه آواره ام به هر دری به جستجوی تکه نانی

 گه خواستار قلب مـــهربان و دیده یی پرز محبت ام

اگر مجـــبورام فـــروشم فــــرش وظرف خــــــانه ام را

شاکی ازحاکم والی  و رانده زبخت ورحمت  ام

چـــــرا بازیچـــــــه یی هر بازی سیــــــاســـت شدم

من که عاجز بی ادعا وصرف یک “رعیت”  ام

هوسۍ حسین خیل

Dec21,2021