جــا هــــله!

د لوستونکو شمیره : 0

۲۰۲۱/۱۲/۱۴
انجنیر سلطان جان کلیوال

جــا هــــله! 

هم دی په ځان هم دی په مونږ جوړ کړی 

دلــتـه په دې دنـیــا قــیـامــت جــا هــله !

شـر جـوړول خـو د ابـلــیـس دنــده ده 

سـتا ولی خـوښ شـو شـرارت جـاهـله !

که مـیــنه نـه پـیژني مـه یی کـوه  خـو 

مـکــړه د بــل مُـــخــالـــفت جــا هــله !

سـلـطـنت کـیږی په نـرمـۍ په زړونـو 

نه شي په زور په زړه حکومت جاهله !

تمـیز د ښــه او بـد پـه پـوهـه کــیـږی 

پـه ټوپک نه شـی قـضـاوت جـا هـله !

نـه ده دنـیـــــا ټـوله د چـا دښـــــمــنــه 

چی نه وی څوک ډیر ملامـت جاهـله !

ټول بنیادم چی کوم شریک شی لری 

د هـغـه نـوم دی انـسـانـیـت جـاهـله !

ځان دی له دی صفه خارج که کړلو 

ټولګی ته ځي د حـیـوانیـت جـاهـله !

د خدای ج په حکم ځانته ورکړه تغیر 

لا هم لـری کافـی فـرصـت جـاهـله !

دنیـا ښـایسـته ده او ژوند دی امانت 

خیــانـت نـکړی امـانـت جـا هـله ! 

دِسِمبر ۲۰۲۱/۰۸

   (اجکس – تورنتو – کاناډا)