وطن

شمار خوانندگان این شعر: 2734

۲۰۲۱/۱۱/۱۲
هوسۍ حسین خیل

وطن

وطــــــن آزاد مــــــــــــیتوانم در تو کـــــــنم زندگی

از هر کــــــــــــشور تـــــــو برایم بـــــــهتریـــــــنی

وطـــــــــــن زادگـــــــاه مـــــــــــن تـــــــوی تـــــــو

هرگز نکنم فرهــــــــنگ دیگر کـــــــشور را پیروی

گـــــــل هـــــــای گــــــلاب و لالــــــــه و مرســــــل

چــــــی یـاد کــــــــــنم از نســـــــترن و پـــــتونـــــی

از همیشه بهار و هرات باســـــتان و نورستــان زیبـا

چــــی یاد کنم از روضــــــه مزار و منــــــار غزنی

مــــــــیوه هـــــــای چــــــون انار و سیــــــب وبهی

چــــی یاد کــــــــــنم از شـــیرینی توت زمیـــــــــنی

از قـــــــــهرمانانت  چون احــــــمد شـــــــــاه ابدالی

پس چی یاد کنم از قهرمانی سلطان محمود غزنوی

وطــــــــــــــــن بلاخره آباد و آزاد خواهــــــــی شد

به امــــــید یک صـــــــــــلح ســـــــــــــــــــرتاسری

هوسی حسین خیل

۸/۱۰/۱۳۹۹