د پاڼــې خــور هــیـلـه: 

د لوستونکو شمیره : 1265

۲۰۲۱/۱۱/۰۵

انجنیر سلطان جان کلیوال

د پاڼــې خــور هــیـلـه 

زما نـوم پاڼـه ده 

ز ددې لويې ونې، د يوې هسکې څانګې لور یمه 

زه ډیره ښکلې یمه، دومره ښکلې 

چی د خاورینې دنیا لوی واکمنان 

زما لیدو ته راځي 

هغوي یواځې زما دیدن نه کوی 

غواړی ما خپله کاندی 

او د هوس تنده په ما ماته کړی. 

خو زه د هغه باغ د ونې لورېم 

چی د ایمان او له غیرته جوړ باغوان لري 

زه د هغه نختر سکه خور یمه 

چي یی په څانګو کی بازان اوسي 

او، زما د هر دعوه ګیر 

له هوس ډکې سترګې 

په فولادي پنجو، له کولکو را باسي. 

زه خزانیږم او رژیږم هله 

چی می ساتونکی او پالونکی باغوان 

په چا پردیو خرڅ شی 

چی د چنار او د نختر په څانګو 

د باز په ځای ټپوسان ځاله وکړی. 

نو زما ګلانو ورنو 

ما د پردیو له لاسو وژغورئ. 

نومبر/۴/۲۰۲۱
تورنتو – کاناډا