جواب های دندان شکن داکتر بشر دوست

۲۰۲۱/۰۹/۰۱

محمد داؤد مومند

جواب های دندان شکن داکتر بشر دوست

به بچهٔ جنگ سالار بزرگ پنجشیر

داکتر رمضان بشردوست یکی از مبارزان بزرگ ملی و یک فرزند فرزانه واصیل و عدالت پسند مردم افغانستان است.

این جانب حدود پانزده سال قبل ضمن یک مسافرت به کابل، سعادت ملاقات داکتر بشر دوست را در خیمۀ  محقری که بشر دوست آن را «خیمه ملت » نام نهاده بود، حاصل نمودم، این خیمه در طرف مقابل ولسی جرگه که در حقیقت جرگه، فراعنه و جنگ سالاران جهادی و تبهکاران تاریخ کشور بود، قرار داشت.

یکی از مطالبی که من با داکتر بشر دوست مطرح نمودم، مسئله غرامات جنگ تحمیل شده بر ملت افغان بود.

داکتر بشر دوست گفت که پارلمان مملو از طرفداران جمعیت و شورای نظاری هاست و برهان الدین ربانی « در حقیقت بحران الدین جنگانی-مومند» خودش اعلام داشت که دولت موجوده روسیه به زعامت پوتین دیگر مسئول غرامات جنگ نیست زیرا دولت شوروی از میان رفته است.

جای تعجب است که دولت آلمان به تأسی از کشتار اتباع یهودی زمان هیتلر، تا به امروز تحت همین عنوان صد ها ملیون دالر به یک کشور ثالث که در آن زمان اصلاً موجودیت نداشت، یعنی اسرائیل می پردازد ولی بحران الدین جنگانی ملعون، خون بهاء بالغ بر یک ملیون کشته شدگان جنگ نا برابر و تحمیل شده بر ملت افغان را به دولت روس در برابر حمایت علانیه پوتین از جنایت کاران شورای نظار و جمعیت و استقرار قدرت نا مشروع شان از کیسه خلیفه می بخشد!!!

این جانب تقریباً یک سال قبل در مورد شخصیت ملی و مردمی داکتر بشر دوست مطالبی را در سایت وزین آریانا افغانستان درج نموده و در آن متذکر شدم که در دوره اول انتخابات، این جانب با مساعدت مبارز بزرگ ملی مرحوم داکتر هاشمیان مبلغی را در حدود چهار هزار دالر دستیاب نموده و غرض مؤفقیت داکتر بشر دوست به ایشان فرستادم و هم چنان منزل خود را واقع شیرشاه مینه به حیث حوزه مبارزات اتخاباتی دردسترس شان قرار دادم.  .

بعد از تمهید مختصر فوق الذکر، میرسیم به جواب های دندان شکن داکتر رمضان بشر دوست به حیث یک منادی بزرگ و صادق و متهورحق و حقیقت گویی و حقیقت پرستی، در برابر ادعای دروغین کذاب بی حیا، بچه جنگ سالار بزرگ پنجشیر احمد شاه مسعود چهار پدره.

داکتر بشر دوست میگوید:«سخنان مضحک احمد ولی مسعود توجه ام را جلب کرد، ولی مسعود میگوید که:«اگر جهاد و مقاومت ما نمیبود، حال افغانستان صوبه پنجم پاکستان میبود.»

بشر دوست سؤال میکند، آقای مسعود:

یک-  در سال های 1353 – و 1354 کی ها به پاکستان پناه برده به دکته پاکستان علیه داوود خان در پنجشیر، لغمان و ارگون و نقاط دیگر شورش نمودند؟

منظور بشر دوست شیاطین ثلاثه یعنی: موش پنجشیر احمد شاه مسعود، ارشد الشیاطین بحران الدین جنگانی و ابو ندال افغانستان کلب الدین بی حکمت است- مومند.

دو- احزاب افراطی مشمول حزب جمعیت اسلامی، در کجا و از سوی کیها تأسیس گردید؟

سه- به فرمان کیها تحت نام «اسلام در خطر است» تفنگ برداشته، کشور را به مخروبه مبدل نمودید؟

چهار- جنرال ضیاء الحق به خاطر دفاع پاکستان چی کسانی را حمایت و از کیها تشکر میکرد؟

پنج- کنفرانس «جهاد افغانستان دفاع از پاکستان» در کجا و به اشتراک کیها بر گزار شد؟

شش- اردوی پاکستان با حمایت مستقیم کیها بر شهر جلال آباد حمله نمود که از طرف اردوی حکومت نجیب شکست فاحش خوردند؟

هفت- مگر برهان الدین ربانی پست مشاوریت را به جنرال حمید گل پیشنهاد نکرد؟

هشت- اطلاعات و اسناد محرم امنیت دولتی را کیها به آی اس آی تسلیم نمود؟

نه- فرمان منحل اردوی منظم و سر تا پا مجهز کشور از جانب نواز شریف صدراعظم پاکستان از سوی کیها تطبیق شد که نواز شریف در پارلمان پاکستان از آن به افتخار یا آوری نمود؟

ده- کدام گروپ و حزب و رهبرانش با شوروی پروتوکول و پیمان ذلت بار خنجان و جبل السراج را امضاء نموده بود؟

یازده- امنیت کاروان قطعات نظامی شوروی در مسیر راه سالنگ، از سوی کی و کدام گروپ تأمین میشد؟

دوازده- چی کسی برای گرفتن قدرت دست گدایی به شوروی دراز کرد؟ و صدها مورد دیگر.

آیا ممکن است که سران جنایتکار شورای زمرد فروشان پنجشیر و جمعیت، ستم پرچم، خائن به تمام منافع و مقدسات ملی، جوابی به سؤال های مطروحه داکتر رمضان بشر دوست داشته باشند؟

این خیال است و محال است و جنون

امیدوارم زعامت جدید طالبان از فرزندان فرزانه کشور مانند داکتر بشر دوست، در قسمت خدمت به مردم و کشور، استفاده اعظمی به عمل آورند، نه از مشارکت اجباری سران مردود شورای نظار و جمعیت و سائر گروه های مفسد جهادی به نام «حکومت همه شمول.» با عرض حرمت