راز های فرار غنی

۲۰۲۱/۰۸/۳۰

راز های فرار غنی از کشور

امروز مضمونی را به قلم محترم سرور ستانکزی در سایت افغان جرمن تحت عنوان فرار اشرف غنی مطالعه نمودم، که متضمن حقایقی است که اکثریت مردم به شمول خودم بدان شاید و باید مستشعر نبودم.

از فحوای مطالب این مضمون و هم چنان انعکاسات حکومت موجوده اضلاع متحده و رئیس جمهور سابقه، دانلد ترمپ چنین معلوم میگردد که داکتر اشرف غنی در دو جبهه داخلی و بین المللی مؤفق به انتقام مخالفین و معاندین حکومت خود ګردید.

دانلد ترمپ به صراحت گفت که وی از غنی نفرت داشت و غنی ذهن اعضاء کانگرس را علیه پالیسی او در مورد افغانستان، مغشوش میساخت.

حکومت اضلاع متحده در ادوار هردو حکومت جمهوری خواهان و دیمکرات ها، تلاش به عمل آورد تا حکومت غنی را در مذاکرات با طالبان در حاشیه نگهدارد و در عین حال حکومت اضلاع متحده به صورت مستمر بر حکومت غنی فشار میآورد تا با امتیازات بیشتر و رهایی زندانیان طالب، در جهت استحکام موقف طالبان قرار گیرد تا در حمایت قاطع حکومت غنی.

در ساحه داخلی ذواتی، مانند رشید دوستم و عطاء محمد نور که دعوای خود مختاری داشت، چنانکه امتناع دوستم از پذیرش والی جدید فاریاب از طرف حکومت غنی، ضربه بزرگی بود به حیثیت، صلاحیت و وقار حکومت غنی.

ازفحوای نوشته شاغلی محترم سرور ستانکزی چنین استباط میگردد  که دولت اضلاع متحده آرزو داشت با فشار آوردن به حکومت غنی مبنی بر اینکه با طالبان به یک توافق سیاسی رسیده و قدرت به صورت مسالمت آمیز از طریق مذاکرات به طالبان انتقال یابد و به دولت اضلاع متحده این فرصت و مجال میسر گردد که ادعا نماید که گویا ایشان متکی بر همچو توافق سه جانبه میان حکومت اضلاع متحده، طالبان و حکومت اشرف غنی افغانستان را ترک نمودند، و از افتضاح شکست شان جلوگیری به عمل آید، مگر اشرف با فرار زیرکانه و آنهم در یک فرصت حساس، شکست دولت اضلاع متحده را ثبت تاریخ معاصر نمود.

محترم ستانکزی صاحب مینویسد که غنی با زیرکی تمام قدرت را به طالبان تسلیم نمود و تا زمانی فرار ننمود، تا طالبان به دروازه های کابل رسیدند، در غیر آن امرالله صالح شورای نظاری به چوکی ریاست جمهوری تکیه میزد و تا آخرین مرمی برای بقاء قدرت خود با طالبان می جنگید و این کاری بود که پنجاب، برتانیه و اضلاع متحده آرزومند آن بود.

محترم ستانکزی تحریر میدارند که غنی، تعمداً تمام ولایات را به طالبان تسلیم نمود و حتی اجازه داد، تا داخل کابل شوند.

غنی در مزار وضعی را خلق نمود که عطاء و دوستم دو رقیب و مخالف سر سخت خود را نیز مجبور به فرار سازد.

این جانب از کابل معلوماتی بدست آوردم که غنی به تمام اولسوالی ها و ولایات هدایت داده بود که از برخورد با طالبان اجتناب ورزند.

عطاء محمد نور بعد از فرار خود به ازبکستان مدعی شد که در نتیجه یک پلان ناجوانمردانه حکومت، شکست خورده و مجبور به فرار از طالبان شدند.

محترم ستانکزی واقع بینانه معتقد است که اشرف غنی میتوانست تا دراز مدتی در برابر طالبان مقاومت نماید. پلانی که پنجاب، برتانیه و اضلاع متحده در نظر داشت که افغانستان میان جنگ طالبان و حکومت تضعیف و ویران گردد، توسط غنی خنثا گردید.

ادعای محترم ستانکزی در قسمت آرزوی پاکستان در مورد تباهی کشور، منحل شدن اردوی مدرن کشور در نتیجه یک جنگ دوامدار که به سویه اردوی اضلاع متحده تجهیز شده بودند، مقرون به واقعیت به نظر میرسد.

استبلشمنت پاکستان در گذشته نیز اردوی مجهز کشور را که قوای پاکستانی و تنظیم های مخلوق آی اس آی را دردوره حکومت نجیب در مدخل شهر جلال آباد منهزم و تار و مار ساخت توسط احمد شاه مسعود، کاملاً منهدم نمود. 

قابل تذکر است که همین اکنون امرالله صالح شورای نظاری مدعی زعامت حکومت منحل شده است، لذا من یکی دو روز قبل در سایت وزین آریانا از اشرف غنی تقاضا نمودم تا با استفعاء رسمی خود، این سلاح زنگ زده را از دست امرالله صالح شورای نطاری خارج سازد.

که چیری ما په دی لیکنه کی داسی مطالبو ته ځای ورکړی وی چی د ستانکزی صاحب د لیکنی سره توافق ونلری، د معذرت غوښتنی په ترڅ کی، ما تنویر او زما خبری تصحیح کاندی. مننه