یکی از درد سرهای رئیس جمهور اشرف غنی!

۲۰۲۱/۰۸/۲۴

یکی از درد سرهای رئیس جمهور اشرف غنی!

یکی از درد سرها و عوامل اساسی مشکل مردم افغانستان و  شخص داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در همین  عدم معامله بر سر منابع آب افغانستان بود و است ! 

 با تسلط طالبان بر افغانستان؛ این هدیه منابع اب ، به کشور های پاکستان و ایران  واپس آغاز شد. 

از سر گیری جاری شدن آب بند کمال خان به کشور ایران سر آغاز این پروسه و برنامه ها بوده و میباشد.

به يقین گفته میتوانیم که:  داکتر محمد اشرف غنی با انتقال ٩+٥ ملیارد دالر منابع مالی افغانستان به حساب بانک جهانی، استعفا ندادن و رفتن به مکان امن جناب داکتر غنی بزرگترین درد سرها و ضربهء فنی بزرګ در راه عدم  تحقق برنامه های افغان دشمن و  افغانستان دشمن پاکستان  و ایران بود و هست.

به کشور امن رفتن داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بدون فرود آوردن سر تعظیم به پاکستان و ایران و عدم قبول نشستن زیر سایهء درخت سبز شده در وسط سورین  در پهلوی واقعیت ها و  بخش از عوامل چون جلوگیری از  تشدید خونریزی،  و تلاش برای جلوکیری از خراب شدن شهر های افغانستان  را موجب شد و سوال عدم مشروعیت حاکمیت   طالب و پاکستان در افغانستان را موجب شد.

 اما این نتایج ملموس توقع ماندن رئیس جمهور در کنار مردم خود را کم نمی سازد و مردم افغان در دید اول  و ایشان  را جوابگوی میدانند مه قابل فهم هم است! 

با وجود این باید در نظر داشت که تهدید بیشتر این   عوامل تهدید و  خطر مرگ برای رئیس جمهور داکتر محمد اشرف  غنی به جای خود باقی و مطرح اند.

به يقین گفته میتوانیم و منطق سخن حکم میکند که  تلاش های پاکستان،  طالبان   و سایر حلقات و افراد شخصی  برای تشکیل حکومت همه شمول!؟ غیر مشروع باقی بوده و عدم مشروعیت این تلاشها در حیات رئیس جمهور داکتر محمد اشرف غنی کما کان باقی،  بلند و بلند تر است! اما این تحرکات مانند تحرکات آغاز کننده مانع ندارد و از یک جای باید آغاز شوند!

 مسلم هم است که سطح بحث های میدیایی جانب طالب و عدهء از افراد شخصی درین خصوص در موارد حل تخت سایهء تفنګ و کارد طالب و تړسط افراد طالب زیاد  غیر مشروع و سخت ضعیف میباشد که حد اکثر خود ګوینده را هم در خفا قناعت داده نمی تواند!

منطق انقلابی و میلهء تفنگ دارد که با گذشت هر روز رنگ میبازد و ناکامی جامعه جهانی را در ساسیت های دو دههء اخیر شان ودر مذاکرات سیاسی سه ساله  در مورد  افغانستان هرچه بیشتر مشهود و متبارز تر میسازد!

دید جهان از عینک دشمن تأریخی افغانستان و عامل ناکامی جهان و جامعهء جهانی یعنی پاکستان کما کان ادامه دارد و در موارد قوت میگیرد. استعمال اصطلاح انکوبیشن ( محل نطفه گذاری،  نمو و پرورش) برای تولید ترور و دهشت در پارلمان انگلستان توسط آقای بوریس جانسن سند روشن این دید خطاء است. محل نطفه گذاری، نمو و صدور ترور و دهشت به افغانستان و جهان حتی با اعترافات سیاسیون پاکستان به صورت روشن پاکستان بوده و است!

این حالت، برداشت خطاء از وضع  و بخش عوامل دیگر  افتضاح شکست سیاستهای  جهان را در افغانستان با ابعاد سخت خطر ناک برای جهان درشت تر و مستند تر به نمایش خواهد گذاشت! 

سوختن مردم افغانستان درین آتش از ٤ دهه

جانب مثبت کار درین است که تا هنوز این بندهای آب منفجر نه شده! 

بخش مثبت کار است که بخش رهبری طالب اظهارات قابل قبول دارند! 

اما عمق تراژیدی مردم افغانستان که روز بو روز  تشدید مییابد به جای خود باقیست!

مشکل افغانستان هنوز هم راههای حل دارد اگر کار با اهل کار در میان گذاشته شده و افراد متعهد و خبره ای افغان فرصت خدمت بیابند! 

فرصت خدمت به معنای به کرسی و مقام رسیدن نیست! فرصت خدمت زمینهء کار مشترک برای تعین خطوط ایکه ملت مسلمان و مجاهد افغان تصمیم گیرندهء اصلی شود! 

الهی به حال ملت افغان رحم کن! آمین 

داکتر صلاح الدین سعیدی

 ٢٤/٠٨/٢٠٢١