مرکز رهبری طالبان

۲۰۲۱/۰۸/۲۳

مرکز رهبری طالبان

انکشافات اخیر در کشور ولو  زمان آن بعد از دخول قوای نظامی طالبان در کابل  به اساس ضرورت امنیتی شهر نسبت فرار اداره چیان سابق   کوتاه میباشد اما از نظر اینکه افغانستان و جهان این انکشافات را به صورت دقیق ثبت و تعقیب مینمایند مهم بوده که بنده در این راستا نکات ذیل را  قابل ذکر میدانم:

1-نشست نماینده گان طالبان غرض ایجاد یک اداره همه شمول با محترم کرزی و عبدالله یک اشتباه بسیار بزرگ  تاریخی میباشد زیرا  این هر دو و همکاران شان  نه تنها افکار مفید غرض حل مسایل کشور ندارند و نمی توانند داشته باشند بلکه خود به ترتیب بعد از خروج قوای نظامی شوروی و بعد از دخول قوای نظامی غرب در  سال 2001 باعث بروز مشکلات زیادی در کشور گردیده اند.مرکز رهبری طالبان بعد از شکست قوای نظامی غرب و در راس امریکا نباید به این سویه فاقد فلسفه سیاسی و اجتماعی باشند تا این چهره های ناکام را در این موقع موفقیت بزرگ ملت افغانستان بعد از چهل سال دادن قربانی به انواع مختلفه داخل صحنه راه حل آینده  کشور نمایند. هر گاه چنین گردد فقر فکری استراتیژیست های رهبری طالبان را نشان خواهد د اد. در  اقوام مختلف کشور و جامعه مدنی ما   انسان های پاک زیادی هستند که بایست انها را در یک اداره همه شمول مکلف نموده تا ملت افغانستان متقاعد شده بتواند که دیگر زمان  زد و بند های مهره های گذشته  گذشته.   مخصوصاٌ اینکه همه اینها جهاد و قربانی های ملت افغانستان و نام اسلام  را غرض منافع شخصی خود به انواع مختلف سو استفاده و بد نام  نموده اند.   سخن گوی طالبان داکترمحمد نعیم وردک  از حکومت اسلامی “سچه” صحبت نموده که  باید این  حکومت “سچه”   توسط اشخاص “سچه” هم اداره گردد زیرا اگر اشخاص سچه نباشد حکومت هم سچه بوده نمی تواند.    باید اصل “سچه” بودن   را غرض انکشاف سالم جامعه افغانی هم تطبیق نموده بتوانند. هر گاه رهبری طالبان بتوانند خطوط اساسی سیاست داخلی و خارجی خود را به صورت درست و اساسی طرح نمایند   ملت افغانستا ن هم  در عقب انها استاده شده که انوقت هیچ قدرت توان تخریب شان را داشته نمی تواند زیرا ملت پشتیبان شان است یعنی دولت دولت مردمی شده و  میباشد و همه مردم خود را در این آینه پاک و شفاف به فرموده داکتر محمد  نعیم وردک “سچه” دیده می توانند.  در صورت چنین پاکی و صفایی  هیچ نوع هراس از این اشخاص نمی رود که کنون با انها نشست صورت می گیرد   زیرا همه انها امتحان خود را به صورت منفی برای ملت داده اند.

2- زمانی محترم  سهیل شاهین عضو رهبری طالبان از جامعه جهانی یعنی مخصوصاٌ غرب و امریکا که چندی قبل در مقابل انها و حکومت دست نشانده شان می جنگیدند  تقاضای کمک مالی غرض آبادی کشور را می نماید، باید شر ایط همچو کمک و همکاری را هم در سطح رهبری و حکومت داری مساعد ساخته بتوانند. کشور های غربی در اثر انکشافات جدیدی که در منطقه بعد از خروج شان از افغانستان که بازیگران دیگری سیاست بین المللی مانند چین و روسیه و غیره دست باز در افغانستان پیدا خواهند نمود،  محتاطانه با افغانستان بر خورد خواهند نمود و حتی در صورت عدم سیاست درست خارجی افغانستان، به تخریب سیاست داخلی و خارجی   کشور اغاز خواهند نمود. بنده فکر میکنم که به صورت عاجل مرکز  رهبری طالبان بایست اشخاص مجرب سیاسی و اجتماعی کشور را در حلقهء مرکزی سیاست داخلی و خارجی کشور مانند محترم داکتر بشر دوست و محترم داکتر تره کی و افراد مشخص و شناخته شده پاک دیگر را  شامل نموده تا استراتیژی معقول و منطقی یک سیاست داخلی و خارجی جامع را با هم طرح نموده تا جذب کمک های   جامعه بین المللی را به صورت معقول و افتخارانه نمایند و نه به شکل گدایی ،     یعنی زمان گدایی را پشت سر بگذرانیم و با   امکانات وسیع که افغانستان دارد می تواند خوشبینی برای غرب هم ایجاد نموده  که در عین زمان پختگی سیاست  خارجی کشور در عرصه سیاسی ، اقتصادی و    اجتماعی را  نمایان می نماید.  کمک کشور های غربی هم از پول مالیه دهنده گان آن میباشد که شب و روز زحمت می کشند و انها هم حق دارند از این کمک خود نتیجهء مثبت به مردم افغانستان و مردم خود ببینند . مصرف این کمک ها ضرورت اشد به قوای بشری مذکر و مونث کشور دارند که باید سهم مساوی در اداره و تطبیق این کمک ها داشته باشند که یکی از شرایط عمده این کشور ها  حقوق بشری  زن میباشد که باید در عمل هر چه زودتر به اساس حقوق زن در اسلام  نشان داده شده بتواند تا جلو اخبار منفی را در میدیا های این کشور ها گرفته شده بتواند   یعنی در امور اداره جدید کشور باید لا اقل یک زن مومن و پاک قرار داده شود تا مسایل امور زنان را در کشور به پیش ببرد.

3- زمانی محترم مولوی متقی عضو رهبری طالبان امریکا را مقصر به بی نظمی در میدان هوایی کابل میداند و اظهار میدارد که در تمام افغانستان آرامی است  می بایست راه حل انرا هم پشنهاد نماید. امریکا با چنین حالتی که توسط حکومت فراری  بالایش آورده شده  ضرورت به کمک دارد. رهبری طالبان باید به صورت فوری اعلامیه بخش نموده و تماماٌ کسانیکه آرزوی خروج از کشور را دارند اطمینان دهد که در خانه های خود انتظار کشیده و عنقریب بعد از اعلان مامورین اداره کشور یعنی حکومت یک هیت مصمم و کاری را موظف نموده تا به کسانیکه با ادارات خارجی کار نموده اند ولو هیچ نوع مشکلی برای شان با بودن شان در افغانستان وجود ندارد همکاری نموده تا از کشور خارج گردند و این موضوع را به مقامات امریکا و اروپا هم اطلاع داده تا رفع مشکل انها هم شده که بعد از انسجام امور عنقریب به صورت جدول شده  انتقالات صورت گیرد که همزمان میدان هوایی هم برای پرواز های نورمال باز  گردد. خلاصه اینکه همین اکنون بایست در کشور به  سرعت زیاد کار صورت بگیرد تا بانک ها باز و مردم پول بدست داشته باشند که اقتصاد کشورد ر چرخش سالم داخل شده بتواند. نباید فراموش نمود که مدت زمان حکومت قبلی طالبان و پروپاگند های منفی و استعمال الغات بی اندازه غیر مناسب از نگاه ادبیات در بیست سال گذشته در افکار مردم ما و جهان تاثیر منفی به جا گذاشته و علت عمده  آرزوی خروج مردم را مستدلل نموده که مشکلات اقتصادی و بیکاری اینرا ممد می گردد. بنده امید وار هستم که رهبری جدید افغانستان بتواند این را بر عکس نموده تا مردم دو باره به کشور شان بر گشته و یا هم اصلاٌ خارج نگردند و خود را در کشور خود خوشبخت و صاحب کار و بار بیابند.

و من الله توفیق