ستراتیژی سیاسی

۲۰۲۱/۰۸/۲۱

ستراتیژی سیاسی 

نوشتهء اخیر محترم سلطان جان کلیوال تحت عنوان” د طالبانو د زعامت نه یوه هیله” و انکشافات پنج روز گذشته بعد از خروج محترم محمد اشرف غنی از شهر کابل و دخول قوای نظامی طالبان   در شهر کابل  بنده را وادار ساخت چند نکته بسیار مهم را به لهاظ اهمیت آن برای آینده کشور  به گوش مقامات آینده کشور برسانم. به همهء ملت افغانستان و مخصوصاٌ طبقهء که از عقل سیلم بر خوردار هستند،  که در اینجا از استعمال  کلمه “روشنفکر” قصداٌ صرف نظر نموده ام زیرا هستند روشنفکرانی  که فاقد عقل سلیم هستند  و غرق در جهل مرکب،  معلوم است که محترم کرزی و محترم عبدالله از جمله کسانی هستند که هر گاه فقط   همین جریانات  بیست سال گذشته کشور را در نظر بگیرم فاقد هر نوع درایت و تفکر سالم و سازنده در امور کشور بوده اند.  اینها   نه تنها فاقد این بوده اند بلکه در اثر ناتوانایی های شان سرمایه های بزرگ مالیه دهندگان کشور های غربی هم در کشور عوض رسیدگی به مردم غریب و رنج دیده کشور از اثر بی کفایتی شان  به غارت رفته است و محترم کرزی که  محترم عبدالله و محترم غنی در کابینه وی بودند  در اثر نا توانایی های  سیاست داخلی و خارجی خود از امریکا و ناتو بعد از اینکه مردم از انها   نا راض شدند و مقاومت طالبان هم منظم تر، تقاضای قوای نظامی بیشتر ناتو را  غرض سر کوب   مقاومت  که همه آن درج تاریخ است نموده که باعث تلفات جانی و مالی زیادی گردیدند و مقاومت  و تلفات  را در کشور از هر نگاه سر تا سری ساخت.  هدف از تذکر این موضوع مهم اینکه رهبری طالبان که عفو عمومی اعلان نموده اند نباید به این مفهوم باشد که اشخاص متذکره را باز هم موقع دهند تا  در تعین سر نوشت اینده کشور هر روز در روی صحنه سیاسی کشور  ظاهر گردند، چنانچه در همین روز ها دیده میشود . رهبری طالبان مطمین باشند که حضور این اشخاص باعث می گردد تا کتلهء وسیع از روشنفکران کشور و مردم عادی از انها رو گردان گردیده که مسلم کار معقول نبوده  و احتمالاٌ مخصوصاٌ کسانیکه بر خلاف انها بوده اند و یا همین اکنون هم هستند از این حرکت غرض تخریب نظام اینده کشور استفاده  نموده که همین موضوعات خورد و کوچک باعث مصروفیت بی جهت رهبری  آینده کشور خواهد گردید.  رهبری آینده کشور باید به اساس تاریخ گذشته کشور تاریخ  سیاسی و اقتصادی آینده کشور را محتاطانه و اساسی پایه گذاری نموده  بتوا نند.   در  اقوام مختلف کشور به فرموده محترم کلیوال صاحب اشخاص رسیده و فهمیده پاک  از نگاه های مختلف وجود دارد که می توانند در یک حکومت همه شمول برای رهبری اینده کشور در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تعلیم و تربیه و غیره امور اجتماعی مدد گردند. امید قوی می رود که رهبری طالبان این اصل را مدنظر گرفته تا رضایت جامعه خود را نگاه داشته بتوانند زیرا همین اشتباهات خواهد بود که مشکلات خلق نموده که نباید نطفه انرا بدست خود   خلق نمایند.  مردم از دیدن این چهره انقدر خسته شده اند که از جنگ خسته شده بودند. اینها چیزی درست به گفتن ندارند. چندی قبل عبدالله در یک مصاحبه بی بی  سی اصلاٌ در مقابل سوال  کننده ملت افغانستان را خجالت داد که حرف درست زده نمی توانست و  برادر بزرگترش  کرزی هم بد تر از وی میباشد.  زمان فوق العاده  اساس  شده که  باید از ان استفاده معقول و اساسی صورت گیرد    و   بدون استفاد ه   به هدر نرود.   تا کنون  تیم اداره کننده کشور داخل میدان نشده است که این خود از نگاه بنده تنبلی و غفلت افغانی را نمایان می کند  و بالای موضوعات کاملاٌ غیر ضروری در میدیا های مختلف اخبار بخش می گردد مانند بیرق کشور.  به نظر بنده مسئله بیرق کشور کاملاٌ یک موضوع حل شده میباشد که اصلاٌ در همین موقع که خروار ها وظایف دیگر دامنگیر کشور است جامعه را با ان نباید مشغول ساخت و باعث ایجاد تشنج بی مورد گردید و  به مخالفین موقع تخریب خود  را در سطح ملی و بین المللی داد . ما فعلاٌ در شرایطی قرار داریم که باید اجتماع را از هر نگاه ارام نگاه داشته بتوانیم و خدمات اجتماعی را برای اجتماع  رنج دیده و فاقد اقتصاد سالم هر چی زودتر به صورت اساسی  عرضه نمایم تا اجتماع بتواند اجتماع خود را به طرف ترقی و تعالی سوق دهد.

 ما باید غرض اداره اساسی اجتماع خود از حکمت سیاسی مخصوصاٌ اسلامی  به صورت اساسی ان در شرایط تمدن امروزی  استفاده موثر را نموده بتوانیم   که مبنای آنرا معرفت  به سوی خیر تشکیل بدهد و عدالت اجتماعی را در تمام سطوع اجتماع عادلانه پیاده نموده بتوانیم. افغانستان فعلاٌ در شرایط قرار د ارد که بایست قادر به طرح یک سیاست داخلی و خارجی وسیع به اساس اساسات عدل اسلامی که همزمان عدل انسانی میباشد روان گردد و جایگاه بس عالی را از نگاه های مختلف مخصوصاٌ غرض  ایجاد جامعه مرفع از نگاه اقتصادی، اخلاقی   و تعلیمی با  منابع خوب  که دارد با قوای بشری مذکر و مونث  داخلی و خارجی خود تطبیق نموده بتواند تا ثمره مبارزات آزادی خواهی خود را در عرص خود کفایی سیاسی و  اقتصادی در آینده نه چندان دور  هم نصیب شده بتواند.

و من الله توفیق