سقوط غیر مترقبه

۲۰۲۱/۰۸/۱۵

سقوط غیر مترقبه و عواقب قابل پیش بینی آن

این تحول ناگهانی، آنی و غیر مترقبه خلاق مسرت، اطمینان و راحت روحی و روانی مردم افغانستان بالاخص پایتخت نشینان نبوده برای اکثریت انگیزۀ تجلیل و شادمانی نیست.

آری، باید اعتراف کرد که  این تحول زنجیر یک اسارت بشکست و به یک دوران حکمروایی جانیان و دزدان ۲۰ سال اخیر پایان بخشیده،  و ختم یک دور قلابی، فلاکت بار رنگ آمیزی شدۀ زیر عناوین کاذب با تمام خون ریزی های روزمره، بی عدالتی ها، حق تلفی ها، زور گویی ها و ستم پیشگی ها توأم با بی کاری مسکنت غربت و فقر و اعتیاد، انواع فساد اداری و اخلاقی به سویۀ غارت و چپاول، عوارض جسمانی و روانی و تفاوت زمین تا آسمان نادار و دارا است.

متأسفانه این تحول با شناخت کامل و دقیق محرکین و عاملین آن و دلایل روشن اتفاق افتادن آن نوید بخش استقبال یک دور مترقی، انسانی توأم با حاکمیت ملی، صیانت عزت و وقار تأریخی افغانستان و سعادت و رفاه و آسایش مردم آن نیست.

متلاشی شدن و سقوط تا حدی حدس زده می شد ولی گمان و تخیل آن بی حد ضعیف بود، اطمینان ما به قوای مسلح که ملیون ها دالر به تعلیم، تدریس و تجهیز و آراسته و پیراسته شدن آن با یونیفورم مود روز، قاغوش های مستریح، غذای مکلف و شاور و صابون مشکی ، تنخواه دالری و انواع ساز و برگ نظامی با حمایت هوایی گردید. ما غره به داشتن سپاه ۳۵۰۰۰۰ نفری بودیم. علاوتاً بیانات متواتراطمینان بخش اراکین بلند پایۀ دولت و مسؤولین دفاعی و امنیتی و لاف و پتاق رهبران قلابی که  می جنگیم، می زنیم، می شکنیم، عقب می رانیم و پس می گیریم و صف آرایی های خیزش و جهش مردمی و نهضت های مقاومت ملی با مصارف ملیون ها افغانی واهمۀ سقوط را از تخیلات دور نگه می داشت و چنین پنداری می آفرید که سال ۱۹۹۶ نیست.

ولی طرح امریکا با اعطای جوازنامۀ حاکمیت افغانستان به گماشتگان پاکستان  با هم پیمانی نزدیک پاکستان در عمل با سرعت مافوق تصور  پیاده شد  ,  CIA و ISI به مشتریان سابق و حتی کدر های نظامی با پرداخت های معتنابه رخنه کردند و این سقوط به نفع خائنینی وطن فروشی چون کرزی، گلبدین و عبدالله عبدالله که شمۀ از وطن دوستی و غرور ملی نزد شان وجود نداشت با شرکت در دسیسۀ خلیل زاد تمام شد.

من و تو مهاجر افغان و سی و چند ملیون باشندۀ داخل در این چهل سال جزئی ترین نقش و صدایی در امور مملکت خود نداشتیم و حالا هم نداریم و آه، ناله، گریه، یخن دریدن من و تو جایی را نمی گیرد، وطن فروختند و حالا دیده شود که با سرنوشت ما چه نیرنگی به کار می برند و ما بازهم ناظر و تماشاگر، بسوز و بساز خواهیم بود و منتظر باشیم که بازی نو از چه قرار است.

این دگرگونی غیر مترقبه نه غیر متوقعه مردم را در تکان شدید روانی قرارداده(Shock) واهمه و دلهره آفریده با رنج کشندۀ بی اعتمادی و بی اطمینانی بین مردم.

 شهر دست خوش بی نظمی و چور و غارت قرار دارد که برای دخول طالب به شهر کابل بهانه ساخته.

خبر ها حاکیست که هزاران نفر در برابر ماشین های ATM صف بسته اند که تا حد معین ذخایر خود را بگیرند. سرک میدان هوایی از پل باغ عمومی با هزاران موتر برو و توقف کن  است. در خود میدان هوایی کابل ازدحام عجیب خارجی و داخلی است و میدان زیر آماج گلوله قرار دارد.

ده ها هزار نفر مقابل دفتر پاسپورت ایستاده و حق صدور پاسپورت به پنج صد دالر صعود کرده. هزاران دیگری به سوی دکاکین مواد غذایی و مندوی روان و دوان اند.

دیده شود که جنگ با اعلام آتش بس ختم می شود و آوارگان به ولایات و محلات خود بر می گردند و این فاجعه را پایانی است. با تمام اضطراب و تشویش دل لرزان منتظریم. منتظر معجزه.