ندای اکثریت خموش

۲۰۲۱/۰۸/۱۳

ندای اکثریت خموش،آواره شده  و مظلوم

دوستان نهایت ګرامی، هموطنان  و معززین !

همه میدانیم که کشور در بد ترین حالت است، هرکدام ما درین مورد مقصر نیز استیم. غفلت درپی غفلت، بحران در پی بحران، تفرقه افګنی، سلایق بی ماهیت، غرور فردی کاذب، چسبیدن به اشتباهات و تکرار مکرر ، مرض غرور روشنفکری همدیګر را کم زدن و سایر کمبودات که طی  مدت مدید خود را جداً مسئول ندانسه بودیم و نقش خود را در مقابل حوادث کشور ایفا نکرده بودیم، انواع مشکلات و کمبودات در هرفرد ما وجود داشت ولی  خدا کند دیګر بطرف اصلاحات روی بیاوریم.

اکنون که قسمتهای زیادی از  ولایات تحت تصرف  لشکر مشترک طالب، القاعده، چچنی، افراطیون تاجیکی، نیابتیهای سیه کارفاطمیون و حامیان خارجی شان قرار ګرفته، ضرور است برای کنترول مظالم آنها یک تصمیم اتخاذ ګردد. دوستانیکه در اروپا و امریکا تشریف دارند، مشکلات هموطنان درګیر با طالب را احساس نمیتوانند. طالب به سرعت تمام در ولایات عزیز و پر افتخار تخار، قندز، سمنګان و بعد تا بلخ  و از سپین بولدک وقندهار به سمت هرات وفراه هجوم آوردند، نیرو های دفاعی مردانه وار رزمیدند، ولی به نسبت خلای که وجودداشت، نظر به اطمینان که جامعه ی جهانی  داده بود، و نظر به اینکه هنوز مذاکرات صلح دوام  داشت، نیرو های دفاعی بشکل مناسب پایداری نتوانستند. اما قندهار ، هلمند وهرات چهل روز تمام مقاومت کرد،  هلمند مردانه رزمید و سایر ولایات نیز در نبرد اند. اینکه یک تعداد ولایات سقوط نمود، طالب تبلیغ مینماید که مردم ازیشان استقبال نموده! درحالیکه  ایشان تلاشی های خانه به خانه را شروع نموده  افراد سرشناس، منورین، معلمین و نظامیان را شناسایی مینمایند و صدها هموطن مانند شادروان عاطفی را آنها به قتل رسانیده اکثراً میدیا از ایشان مطلع نمیګردد، در قندهار صد ها هموطن اچکزای را از خانه های شان بیرون برده دردشتها قتل عام نمودند، درکابل دست به ترور میزنند، در بغلان به این نام که دوشیزګان بی شوهر را شناسایی مینمایند، خانه های مردم را دق الباب مینمایند، هم حیات، هم مال و هم ناموس هموطنان در خطر است، ولی اینها باز هم از زندګی نورمال در ساحات تحت تسلط شان تبلیغ مینمایند.

باید بدانید که قساوت شیوه آنهاست، بعضی افغانها با شنیدن این اعلامیه که ګویا دنیا آنها را به رسمیت نخواهند شناخت، یا باایشان کمک پولی نمی کنند وغیره اعلامیه ها فریب میخورند، جلسات صلح و نشر اعلامیه ها صرف ضایع وقت به نفع مداخله ګران و استخبارات منطقه است.

حال که بعضی مناطق بدست شان افتیده ضرور است تا مردم این محلات به وظایف رسمی حاضر نګردند، تا وسع و توان از همکاری انصراف نمایند، بشکلی از اشکال؛ بشرطیکه حیات شان در خطر واقع نشود، نفرت شان را نشان دهند تا طالب و دنیای خارج بداند که هیچ نوع همکاری با طالب وجودندارد، بلکه باید همه احساس کنند که نفرت شدید ازیشان وجود دارد. پیغام مابه دوستان اروپایی و امریکایی برای چند یوم این است تا از فلسفه نګاری، توهین همدیګر، تبصره های شاهانه ومسایل خورد وریزه بپرهیزند، توجه، قلم ،وسایل ارتباطی و امکانات شانرا به انعکاس انزجار مردم از طالب معطوف دارند. از طرف دیګر باید به هر وسیله ی که ممکن است به طالب و جهانیان پیغام داده شود تا اسرای جنګی را قتل عام ننمایند.  دوستان اروپا وامریکا اګر میخواهند سهمی در رفع ویا  اقلاً سبک ساختن این فاجعه داشته باشند، باید توجه جهانیان را به این موضوع معطوف و محتوای این نامه را تکثیر و با ادبیات رسای  شان تبلیغ نمایند. مطئین باشید، نسل جوان امروزی ارزش دیموکراسی، آزادی فکر، عاقلانه اندیشیدن، رهایی از خرافات، ارزش پوهنتون رفتن و پیوند باتمدن را دریافته اند، اما شرط مهم، که همانا برداشته شدن موانع است، بحال خودش باقیمانده است. در برداشتن این مانع شما نیز همکار ګردید.

با عرض حرمت