احمدشاه بابا د فاتح او شاعر په حیث

د لوستونکو شمیره : 5645
Jahani_Abdul_Bari_ahmadshah_baba_de_fatih_aw_shair_pa_hais